Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 14.09.2021 r.

Zarząd Główny SPAM podjął uchwałę 91 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020.

ZZG SPAM podjął uchwałę 92 o zwolnieniu ze składek członkowskich członków SPAM powyżej 90 roku życia.

ZG SPAM podjął uchwałę 93 o możliwości ubiegania się o zwolnienie ze składek członkowskich na prośbę członka SPAM powyżej 80 roku życia. 

Do SPAM uchwałą nr 94 została przyjęta na członka rzeczywistego: Maja Helbert.


 

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.08.2021 r.

ZG SPAM, po dyskusji na temat obecnej sytuacji ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego zdecydował, iż wystosuje stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w sprawie nieuwzględnienia w systemie rekompensaty reprograficznej smartfonów, które zostanie umieszczone na naszej stronie internetowej, facebooku i przekazane środowisku muzycznemu pracującemu nad projektem ustawy.

ZG SPAM uważa, że smartfon co do zasady powinien znaleźć się, tak jak pozostałe urządzenia, na liście czystych nośników. Nieuchwalenie ustawy o Uprawnieniach artysty zawodowego z powodu walki o smartfony, które i tak, zdaniem ZG, w pewnym momencie trafią na listę czystych nośników, chociażby z powodu wymogów określonych dyrektywą europejską, będzie olbrzymią stratą dla całego środowiska artystycznego, nie tylko dla muzyków. Dlatego jedyną drogą do sukcesu jest droga kompromisów i nie bojkotowanie całej Ustawy.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 28.06.2021 r.

Prezes Ryszard Cieśla zdał relację z konferencji uzgodnieniowej ws. Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, która odbyła się w Kielcach 21-22 czerwca. Na Konferencję nie dotarła część z przedstawicieli, z uwagi na bliski termin. Dziedzina muzyki była dość licznie reprezentowana: SPAM, ZZM RP, PSJ, ZKP, STOART, ZASP, ZAiKS, SDF, STL, Dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu.

Minister Zwinogrodzka skierowała m.in. do środowisk twórczych apel o przekonanie swoich członków do ustawy, jako niezbędnego warunku do udanego procedowania. Dyrektor Szklener przedstawił prezentację omawiającą aktualny stan projektu ustawy w jej kształcie merytorycznym. Po dyskusji nastąpiło spotkanie w zespołach branżowych.

Ustalono, że:

- progi dochodowe z ustawy muszą zostać zachowane, gdyż ich wysokości wynikają z badań,

- synteza zawodów będzie ułatwiała poszczególnym muzykom dokumentowanie dorobku,

- zauważono, że zsyntetyzowanie w naturalny sposób promuje duże OZZ-y i jest zagrożeniem dla stowarzyszeń zmniejszając ich szanse na stanie się organizacją reprezentatywną.


Został złożony wniosek o wpisanie do projektu Rozporządzenia w sprawie zawodów artystycznych zapisu o możliwości (w indywidualnych przypadkach) zaliczenia dorobku zawodowego z różnych dyscyplin.


Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.06.2021 r.

ZG SPAM, po zasięgnięciu opinii Koła SPAM przy Filharmonii Podkarpackiej, popiera decyzję Marszałka o ponownym powołaniu prof. zw. dr hab. Marty Wierzbieniec na stanowisko dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

SPAM na spotkaniu w Sejmie w sprawie Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego reprezentować będzie Prezes Ryszard Cieśla, w spotkaniu online weźmie udział Pani Małgorzata Chmurzyńska, Pani Aleksandra Demowska-Madejska, Pan Piotr Dąbrowski.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.03.2021 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.03.2021 r.


Pani M.Chmurzyńska podsumowała zorganizowany webinar Sztuka czy usługa? Dzieło czy zlecenie? Za sprawy organizacyjne była odpowiedzialna A.Obst-Chwała, za organizację sprzętu i stronę techniczną M.Chwała. Webinar wzbudził duże zainteresowanie wśród artystów, na maila SPAM przychodzą maile z podziękowaniami i pytaniami w sprawie zawierania umów. Na naszej stronie zostały opublikowane wszystkie pytania do Pani Moniki Karwaszewskiej i jej odpowiedzi. Prezes R.Cieśla podziękował Pani M.Chmurzyńskiej za prowadzenie webinaru oraz za to co powiedziała odnośnie potrzeby doprecyzowania Ustawy o prawach autorskich. Przekazał, że na zebraniu w IMiT Pani Dyrektor K.Maisner powiedziała, że władze ZUS chcą wypracować spójną interpretację umów o dzieło dla muzyków i zobowiązać kontrolerów do jej przestrzegania.

 

Pan J.Popis przekazał kolejne wyroki Sądów, które zapadały na korzyść muzyków z Zielonej Góry i Elbląga.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.02.2021 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.02.2021 r.


Członkowie ZG SPAM kontynuowali dyskusję na temat umów o dzieło.
Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 9.02.2021 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 9.02.2021r.


Pan Marcin Wiliński przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SPAM zdał relację z zebrania Komisji Rewizyjnej. GKR przyjęła podczas zebrania bez zastrzeżeń sprawozdania finansowe i sprawozdania merytoryczne ZG SPAM za lata 2017-2019.
Czytaj więcej »

Protokół z posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej SPAM

Protokół posiedzenia

Głównej Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków


Czytaj więcej »

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

za rok 2020

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 12.01.2021 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 12.01.2021 r.


Prezes Ryszard Cieśla zdał relację z pierwszego spotkania online Unii Organizacji Kreatywnych, na którym był obecny z Panią Małgorzatą Chmurzyńską. Na zebraniu zrobiono ogólne rozeznanie czym może się zajmować taka rada i jak będzie wyglądała formuła spotkań. M.Chmurzyńska zgłosiła parę postulatów oraz prośbę o zrobienie listy organizacji, które wyraziły chęć przystąpienia do Unii. Wszyscy obecni wyrazili chęć wystosowania apelu do Premiera o wprowadzenie Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Tematem jaki zaproponuje SPAM na kolejne zebranie będzie temat umów o dzieło
Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.12.2020 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.12.2020 r.


Podczas zebrania członkowie ZG dyskutowali na temat propozycji współpracy przy startupowym projekcie z obszaru edutech Pani Grażyny Leloch-Wilgat. ZG zdecydował, że przekieruje  sprawę do Oddziału Warszawskiego do Pani Marty Straszyńskiej, która będzie mogła przekazać informację o możliwości współpracy członkom oddziału. 

Czytaj więcej »

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Sprawozdanie merytoryczne

z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

za rok 2019

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 25.11.2020 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 25.11.2020 r.


R. Cieśla podczas podsumowania roku przez Radę Artystyczną w IMiT zgłosił krytyczne uwagi do funkcjonowania Impresariatu Muzycznego  IMiT, w którym promowani są głównie znani polscy muzycy, którzy mają różne możliwości promowania swojej działalności artystycznej. Opowiedział również o szkoleniach dla dyrektorów filharmonii w IMiT.

M.Chmurzyńska zdała relację z zebrania w IMiT i przedstawiła nowe pomysły na działalność i promocję Instytutu.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 28.10.2020 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 28.10.2020 r.


Prezes R.Cieśla podczas spotkania w IMiT przedstawił sprawę zaniechania przez MKiDN delegowania pracownika do wręczania nagród ministerialnych. Dzięki tej interwencji wręczenie nagród dla członków SPAM odbędzie się w MKiDN. Przekazał również pisma, które SPAM wysyłał do MKiDN oraz MPRiPS w sprawie emerytur harfistów. MKiDN przekazało, że prace nad Ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego są już na finiszu. 

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 22.09.2020 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 22.09.2020 r.


Prezes SPAM poruszył temat Funduszu Wsparcia Kultury, który powstanie w IMiT. Czekamy na przedstawienie przez IMiT zasad przyznawania funduszu. W wstępnych zapisach, które znalazły się w konsultacjach społecznych zostało zapisane, że pieniądze będą przyznawane instytucjom i stowarzyszeniom oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w sferze kultury, które mogą wykazać stratę poprzez przedstawienie dokumentów księgowych. SPAM jako organizacja nie ma żadnych udokumentowanych księgowo strat w okresie, który obejmuje dotację. Nie będziemy  dysponować dokumentacją do rozliczenia takiej pomocy, z której wynikałoby, że wygenerowaliśmy straty, ponieważ np. co miesiąc otrzymywaliśmy składki i dotację ze STOART i ZAiKS.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 12.08.2020 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 12.08.2020 r.


Obecni na zebraniu członkowie ZG SPAM ustalili wstępnie datę podpisu uchwały zatwierdzającej podpisanie sprawozdania finansowego na dzień 25 września. Uchwałę będzie można podpisać online lub w biurze SPAM.

Prezes R.Cieśla zdał relację z rozmowy z Ł.Bembinowem z ZAIKS. W obecnej chwili nie wiadomo na jakim etapie stanęło procedowanie ustaw o opłacie reprograficznej i o uprawnieniach artysty zawodowego. Przed epidemią Premier Piotr Gliński prosił, aby stowarzyszenia wsparły ostateczną formę ustawy, aby jak najszybciej weszła ona w życie. R.Cieśla dowie się o dalszych planach co do obu ustaw.

ZG SPAM jest za kompleksowym rozwiązaniem wprow

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 1.07.2020 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 1.07.2020 r.


ZG SPAM zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2019, na kolejnym posiedzeniu przy pełnym składzie Zarządu zostanie podjęta uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe.

R. Cieśla zrelacjonował spotkanie NIFC z OZZ, podczas którego dyskutowano nad wprowadzeniem rozszerzenia ustawy reprograficznej oraz o podziale środków

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 19.05.2020 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 19.05.2020 r.


ZG wyznaczył na przedstawiciela SPAM do komisji konkursowej wybierającej dyrektora Filharmonii Częstochowskiej Skarbnika pana Piotra Dąbrowskiego.


ZG SPAM po wielogodzinnej dyskusji na temat zmian statutu Rady Fundacji, przyjął zaproszenie Pani Zofii Wit do dołączenia SPAM do Rady Darczyńców Fundacji Domu Muzyka Seniora. Zarząd w trosce o dalsze losy DMS postanowił, że skieruje do członków Rady Fundacji swoje uwagi do projektu zmian Statutu Fundacji, do rozważenia podczas najbliższego posiedzenia Rady.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrań Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 29.04.2020 r. i 05.05.2020 r.

Wybrane zagadnienia z zebrań Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 29.04.2020 r.  i  05.05.2020 r.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków zatwierdził podjętą w głosowaniu online w dniu 2 kwietnia 2020 roku uchwałę nr 59: o możliwości prowadzenia głosowań on-line i ważności podejmowanych uchwał ZG oraz zarządów jednostek SPAM z powodu rozporządzeń i zaleceń Rządu RP związanych z pandemią COVID-19.


Podczas Zebrania 29.04 oraz 05.05 ZG SPAM dyskutował na temat zapowiedzianych Przez Panią Prezes Zarządu Domu Muzyka Seniora Zofię Wit zmian statutu Fundacji. Została przypomniana struktura organizacyjna DMS.


Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 19.02.2020 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 19.02.2020 r.


ZG wyznaczył na przedstawiciela SPAM do komisji konkursowej wybierającej dyrektora naczelnego Filharmonii Krakowskiej Panią Martę Straszyńską.   


ZG SPAM zatwierdził treść pisma do dyrektora IMiT Pana Maxymilina Bylickiego w sprawie powstania Polskiego Impresariatu Koncertowego. ZG SPAM pragnie zgłosić zastrzeżenia co do funkcjonowania obecnej formuły PIM.Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 28.01.2020 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 28.01.2020 r.


ZG wyznaczył na przedstawiciela SPAM do komisji konkursowej wybierającej dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Panią Sekretarz Aleksandrę Demowską-Madejską.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.12.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.12.2019 r.


Członkowie ZG SPAM postanowili, że w styczniu zostanie wysłane pismo do NIFC w sprawie problemu z zapisami dotyczącymi stowarzyszeń reprezentatywnych zaproponowanymi w Ustawie o Statusie Artysty.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 12.11.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 12.11.2019 r.Agnieszka Obst-Chwała zrelacjonowała przebieg Akcji ZNICZ na terenie Warszawy. We wrześniu przyszłego roku ZG SPAM wystosuje pisma do dyrektorów Szkół Muzycznych z propozycją zaangażowania się w Akcję ZNICZ uczniów ich szkół. 
Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 8.10.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 8.10.2019 r.


W sprawie podtrzymania wyroku sądowego za grę na fortepianie przez pana Jarosława Janikowskiego, ZG SPAM podjął decyzję i zaproponował, iż:

- Opublikuje uzgodnione z panem Jarosławem Janikowskim fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu I Instancji, a po otrzymaniu uzasadnienia wyroku w II Instancji przedstawi je wraz ze swoim stanowiskiem na stronie internetowej i na facebooku.

- Po ukazaniu się uzasadnienia wyroku Sądu II Instancji SPAM podejmie kroki, aby sprawa ćwiczenia gry na instrumencie przez muzyków została uregulowana w sposób korzystny dla naszego środowiska. Pojawiły się bowiem doniesienia o kolejnych podobnych przypadkach i należałoby, aby problem ten został rozwiązany kompleksowo. Będą rozważone różne możliwości, m.in. zwrócenie się do Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym wcześniej pani Małgorzata Chmurzyńska nawiąże kontakt i rozezna sytuację w sprawie dalszego procedowania.

- Pan Jarosław Janikowski poprosił o udostępnienie na naszej stronie petycji w jego sprawie, taka możliwość istniałaby, o ile sprawa dotyczyłaby członka rzeczywistego SPAM. Nasza organizacja i członkowie ZG pracują non profit, a m.in. strona internetowa, biuro, księgowość utrzymywane są ze składek członków, stąd staramy się przestrzegać zapisów naszego Statutu i działać przede wszystkim na rzecz naszych członków. Dlatego ZG SPAM zaprosi pana Jarosława Janikowskiego do wstąpienia do SPAM. Ten akt pozwoliłby na uniknięcie kłopotliwej sytuacji i potencjalnych zarzutów o ponadstandardowe angażowanie członków ZG na rzecz osób, które nie są członkami SPAM.

- Ze względu na przepisy finansowe ZG SPAM nie może przeprowadzić zaproponowanej przez pana Jarosława Janikowskiego zbiórki pieniędzy dla zorganizowania specjalnego funduszu na pomoc prawną dla niego.

 

O stanowisku ZG SPAM i podjętych kolejnych krokach pan Jarosław Janikowski zostanie poinformowany.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 24.09.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 24.09.2019 r.


Na zebranie ZG SPAM został zaproszony Pan Jarosław Janikowski. Pani Małgorzata Chmurzyńska zdała relację z rozprawy sądu II instancji w sprawie Pana Janikowskiego. Wyrok został podtrzymany. M.Chmurzuńśka powiedziała, iż jej zdaniem sędzia nie zapoznał się dokładnie ze sprawą a podtrzymanie wyroku oparł na uzasadnieniu sędziny z ostatniej rozprawy oraz na zeznaniach „poszkodowanej”. Sąd II instancji podkreślił szkodliwość społeczną gry na fortepianie oraz to, że wyrok ma mieć wychowawczy oddźwięk. 

Pan Janikowski podkreślił, że sprawa ta może dotyczyć każdego muzyka i aby zahamować możliwość wydawania podobnych wyroków przez sądy w przyszłości, zaproponował ZG SPAM, aby podjął następujące działania:

1.      Wykorzystać zainteresowanie jakie sprawa wzbudziła na Facebooku i opublikować stanowisko ZG SPAM odnoszące się do wyroku Sądu II instancji.

2.      Przesłać list do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.

2.      Przesłać petycję do wszystkich znanych osobistości świata muzycznego oraz do PRM z prośbą o podpis oraz zamieścić ją na stronie z petycjami, aby każdy mógł ją podpisać.

3.      Zorganizowanie specjalnego funduszu finansowego na zatrudnienie najlepszych prawników i przesłanie sprawy do Sądu Najwyższego (obecnie koszty jakie poniósł Pan Janikowski to około 10 000 zł).

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 12.08.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 12.08.2019 r.


Pani Marta Straszyńska zdała relację z wyborów na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej. Komisja po zapoznaniu się z kandydatami i ich propozycjami wybrała Panią Ewę Iżykowską na stanowisko dyrektora. W opinii komisji Pani Iżykowska była najlepszą kandydatką na to stanowisko. Pani M.Straszyńska rozmawiała również z przedstawicielami związku zawodowego i zaproponowała im przystąpienie do SPAM.

 

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 8.07.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 8.07.2019 r.


ZG SPAM na prośbę Wiceprezydenta Miasta Łodzi o wyznaczenie przedstawiciela SPAM do komisji konkursowej wybierającej dyrektora Teatru Muzycznego w Łodzi wytypował Pana Kamila Zawadzkiego.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.06.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.06.2019 r.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków podjął jednogłośnie uchwałę nr 47 o przyjęciu sprawozdania finansowego oraz uchwałę nr 48 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2018.

Złożenie podpisów w nowym systemie internetowym przebiegło sprawnie i bez problemów.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 22.05.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 22.05.2019 r.


Opinia w sprawie odwołania pani Kamili Lendzion ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie.

Zarząd otrzymał od Marszałka woj. Lubelskiego prośbę o opinię w sprawie odwołania Pani dyr. Kamil Lendzion ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie. Otrzymał również pismo, w którym Pani Dyrektor wyczerpująco i szczegółowo ustosunkowuje się do przedstawionych jej w piśmie Marszałka zarzutów. W tej sytuacji ZG stwierdził, iż nie jest organem uprawnionym do oceny prawidłowości audytu i zasadności zarzutów oraz, że to na Urzędzie spoczywa obowiązek starannego wykonania nadzoru. Członkowie ZG zapoznali się także z opinią środowiskową dotyczącą zarządzania instytucją od strony artystycznej. Ogólnie można stwierdzić, że są to opinie umiarkowanie pozytywne, a to czego szczególnie oczekują pracownicy Teatru Muzycznego, to nie tyle kolejnych, drastycznych zmian, ile poczucia ładu i stałości w instytucji. W związku z tym Zarząd Główny nie znalazł wystarczających powodów do poparcia decyzji o odwołaniu dyrektor Pani Kamili Lendzion ze stanowiska Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego w Lublinie.


Rodziny Pensjonariuszy o sytuacji w Domu Muzyka Seniora

Gośćmi ZG SPAM były Pani prof. Maria Orzechowska i Pani Aleksandra Bałdowska. Panie przedstawiły szereg zagadnień dotyczących ulepszenia funkcjonowania DMS i opieki nad pensjonariuszami. Zarząd Główny, który był Fundatorem Fundacji DMS, złożył powyższe zawiadomienie na ręce obecnego Przewodniczącego Rady Fundacji DMS, Pana Jana Popisa z prośbą, o ustosunkowanie się Rady jako organu nadzorczego. Pierwszego czerwca odbędzie się posiedzenie Rady DMS.


Sprawa Pana Jarosława Janikowskiego i wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu - relacja z rozprawy M.Chmurzyńska

Pani Małgorzata Chmurzyńska zdała relację z kolejnej rozprawy sądowej w sprawie Pana Jarosława Janikowskiego i wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu, podczas której była obserwatorem. Pani Małgorzata z uwagi na szereg niedorzeczności i błędów w prowadzeniu całej rozprawy, zaproponowała jeszcze większe nagłośnienie sprawy poprzez napisanie oficjalnego stanowiska SPAM i przesłanie go do władz oraz napisanie obszernego artykułu do muzycznego miesięcznika Presto.


Opinia w sprawie powołania pana Jacka Jekiela na kolejną kadencję na stanowisko Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie.

ZG SPAM w odpowiedzi na pismo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie powołania pana Jacka Jekiela na kolejną kadencję na stanowisko Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie, po zasięgnięciu opinii środowiska muzycznego, za właściwą formę powołania dyrektora uważa przeprowadzenie konkursu.


Zaproszenie na XXXIX Walne Zebranie Członków ZKP 24 maja 2019 r.

ZG SPAM postanowiło, iż na XXXIX Walnym Zebraniu Członków ZKP 24 maja 2019 r. SPAM reprezentować będzie Pani Wiceprezes Katarzyna Janczewska-Sołomko.


ZG SPAM uchwałą nr 46 przyjął na członka rzeczywistego SPAM Panią Natalię Sakławską.


Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 17.04.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 17.04.2019 r.


Kandydat do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida.

Oddział Warszawski SPAM zgłosił do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida kandydaturę Pana prof. Kazimierza Michalika. Tę propozycję poparli członkowie Zarządu Głównego.


Ustalenie tekstu do broszury informacyjnej dla członków SPAM.


Zarząd Główny ustalił tematy do broszury informacyjnej dla członków SPAM. Zostanie ona wysłana pocztą tradycyjną do osób, które nie posiadają adresu e-mail oraz do członków, którzy zalegają ponad 3 lata z opłacaniem składek. Broszura ma za zadanie poinformować o bieżącej działalności SPAM, o możliwościach jakie daje przynależenie do SPAM oraz zachęcić osoby, które przeszły na emeryturę i automatycznie przestały płacić składki, do pozostania w SPAM.Dom Muzyka Seniora.


Prezes Ryszard Cieśla zdał relację ze spotkania z muzykami podczas wizyty w Domu Muzyka Seniora. ZG SPAM dyskutował o roli SPAM w stworzeniu Fundacji Dom Muzyka Seniora i obecnym charakterze związku pomiędzy organizacjami. Członkowie ZG stwierdzili, iż Zarząd DMS powinien umieścić na stronie internetowej logo SPAM i podkreślić wkład SPAM w powstanie DMS. Zwrócił także uwagę na konieczność wprowadzenia czytelnych zasad w ogólnodostępnym regulaminie przyjmowania seniorów do DMS oraz zasad przyznawania zniżki.Nowy Statut SPAM


Podczas zebrania Zarząd przeanalizował zapisy nowego statutu SPAM przesłane przez prawników.

Do kancelarii zostanie wysłany dokument z poprawkami ZG.Sprawa Pana Jarosława Janikowskiego i wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu.

Sprawa Pana Jarosława Janikowskiego i wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu została nagłośniona w mediach dzięki ZG SPAM. Na stronie internetowej Polskiego Radia 3 będzie dostępny reportaż o całej sprawie. Pan Janikowski jest obecnie przed kolejną rozprawą. Z ramienia SPAM będzie w niej uczestniczyć Pani Małgorzata Chmurzyńska. Tekst Pani Chmurzyńskiej opisujący sprawę opublikowany na stronie i facebooku SPAM poruszył wiele osób ze świata muzyki.


ZG SPAM uchwałą nr 45 przyjął na członka rzeczywistego SPAM Pana Piotra Pyca.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.03.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.03.2019 r.


  1. Prośba Pana Jarosława Janikowskiego o zajęcie stanowiska ZG SPAM w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie o zakłócanie porządku grą na fortepianie w mieszkaniu.

  2. Pismo Warszawskiego Samodzielnego Koła Seniorów.

  3. Prośba Zakładu Polskiego Słownika Biograficznego o udostępnienie dokumentów związanych z postacią Lecha Terpiłowskiego członka zasłużonego SPAM.

  4. Temat umów dzieło dla muzyków wykonawców poruszony podczas zebrania w MKiDN.

Czytaj więcej »

Wybrane tematy z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.02.2019 r.

Wybrane tematy z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 13.02.2019 r.

  1. Katalog czynności dla muzyków do ustawy o Statusie Artysty.

  2. Odpowiedź w sprawie dyrektora Centrum Spotkań w Lublinie.

  3. Odpowiedź ZG SPAM na projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na kandydata an stanowisko dyrektora instytucji kultury.

  4. Zaproszenie do Komitetu Honorowego IV Międzynarodowego Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura

  5. Przyjęcie nowych członków do SPAM.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.01.2019 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 16.01.2019 r.

Projekt pisma do NIFC w sprawie projekt Ustawy Status Artysty.

Sprawa umowy o dzieło SPAM.

Odpowiedź MKiDN w sprawie emerytur dla harfistów.

Nowi członkowie SPAM.


Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 11.12.2018 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 11.12.2018 r.


Pan Ryszard Cieśla przekazał informację o przebiegu prac zespołu Zespołu Ekspertów przy MKiDN oraz o zagadnieniach jakie będą poruszane podczas spotkania w dniu 17 grudnia na zebraniu tej komisji. Po tym spotkaniu SPAM powinien otrzymać projekt ustawy o statusie artysty. Jednym z  tematów poruszanych na zebraniu ZG była sprawa wyboru stowarzyszeń, które będą nadawały status. Prezes stwierdził, że zapis powinien być tak skonstruowany, żeby nie wykluczał w przyszłości nie wybranych w pierwszej kadencji lub nowych stowarzyszeń. Stowarzyszenia posiadające przynajmniej 500 członków powinny przyznawać status. Pani Marta Straszyńska stwierdziła, że członkowie komisji w stowarzyszeniach, które przyjmą na siebie obowiązki związane z przyznawaniem statusu powinny otrzymywać za swoją pracę wynagrodzenie. Prezes poprosił członków ZG, aby przesłali przed zebraniem Komisji Ekspertów swoje uwagi do powstającego projektu ustawy. Pan Jan Popis przekazał, że jest przygotowywana również zmiana rozporządzenia o konkursach na dyrektora instytucji artystycznych oraz, że prace nad tymi dwoma ustawami trwają równolegle. 

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 7.11.2018 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 7.11.2018 r.


ZG SPAM w odpowiedzi na pismo w sprawie konsultacji Ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej poinformował, iż nowa propozycja zapisu Art. 28. 1. przesłana do SPAM, nie zawiera najbardziej istotnego dla OPP sformułowania "wydatki bieżące": "Art. 28. 1. Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 1a. Państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mogą za
Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.10.2018 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 10.10.2018 r.


Członkowie ZG SPAM przedstawili propozycje swoich kandydatów do nagrody SPAM "Orfeusz". Zgłoszono kandydatury Pani Agaty Zubel, Pana Tomasza Koniecznego i Pana Piotra Sałajczyka. Po dyskusji ZG SPAM podjął jednogłośnie uchwałę nr 40 o przyznaniu Panu Piotrowi Sałajczykowi statuetki SPAM "Orfeusz" za wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskiej.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 5.09.2018 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 5.09.2018 r.


Prezes R.Cieśla przekazał informację, że we wrześniu powinno odbyć się kolejne spotkanie w sprawie statusu artysty. Na stronie ZG SPAM zostanie zamieszczona informacja o udziale SPAM w pracach nad nową ustawą.

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 09.05.2018 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 09.05.2018 r. 


Pożegnanie Wandy Wiłkomirskiej
Wybory dyrektora w Filharmonii Koszalińskiej
Status Artysty
Nowi członkowie SPAM

Czytaj więcej »

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 11.04.2018 r.

Wybrane zagadnienia z zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 11.04.2018 r.

SPRAWA OPERY WROCŁAWSKIEJ

SPRAWA FILHARMONII NARODOWEJ

SPRAWA NOSPR

KOMISJA DS. EMERYTUR MKIDN

STATUS ARTYSTY MUZYKA WYKONAWCY

EMERYTURY DLA HARFISTÓW

NOWI CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

KONCERT CHARYTATYWNY ORGANIZOWANY PRZEZ KOŁO FILHARMONII NARODOWEJ


Czytaj więcej »