Dokumenty

Statut Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków:

Statut 2013

DOKUMENTY DLA PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ I ODDZIAŁÓW NA XVII ZJAZD

A formularz sprawozdania oddzialu 2016.doc

formularz sprawozdania kola samodzielnego 2016.doc

C   TABELA – Działalność Statutowa

INFORMACJE DLA KÓŁ I ODDZIAŁÓW

Do Oddziałów i Kół

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że od kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków jest płatnikiem VAT-u. W związku z tym Zarząd Główny na zebraniu w dniu 18 czerwca br. podjął uchwałę dotyczącą rozesłania instrukcji w sprawie nowych procedur w zakresie dozoru dokumentacji finansowo-księgowej:

1. Pełnomocnictwa udzielane będą przez ZG tylkojednorazowo na konkretne i wyraźnie opisane pod względem merytorycznym projekty.

2. Wypełniony wniosek musi zostać przekazany elektronicznie na adres: ksiegowoscartmuz@gmail.com do księgowości ZG SPAM w takiej formie, w jakiej będzie składany do podmiotów zewnętrznych.

We wniosku należy podać numer konta Zarządu Głównego SPAM.

3. Księgowość ZG dokona analizy wniosku pod względem rachunkowym i jeżeli będzie to konieczne, zaproponuje naniesienie poprawek. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez księgowość ZG, zostanie on odesłany do zarządów jednostek SPAM wraz z pełnomocnictwem do realizowania zadania.

4. Jeśli wniosek zostanie przyjęty przez podmiot zewnętrzny i przewidziana kwota wpłynie na konto ZG SPAM, księgowość przeleje ją na konto jednostki SPAM, pomniejszając o należną kwotę podatku VAT.

5. Jednostki SPAM zobowiązane są do wysyłania wszelkich dokumentów finansowych (oryginały faktur, umów) do 5 dnia każdego następnego miesiąca po ich wystawieniu (np. jeżeli faktura została wystawiona 15 kwietnia, to musi wpłynąć do księgowości ZG SPAM do 5 maja). Wszystkie załączone dokumenty finansowe muszą być opisane na odwrotnej stronie (np. „sfinansowano z dotacji nr…. , z dnia …”).

6. Zarząd jednostki SPAM rozlicza się z dotacji we własnym zakresie, a do ZG SPAM wysyła kserokopię rozliczenia potwierdzonego przez podmiot zewnętrzny.

7. W przypadku narażenia Stowarzyszenia na kary związane z nieterminowym złożeniem deklaracji (VAT-7/VAT-7K) lub jakimkolwiek innym naruszeniem przepisów skarbowych, kwotą za wykroczenie skarbowe z art. 56 par. 4 Kodeksu Karnego Skarbowego będzie osobiście obciążona osoba bezpośrednio zarządzająca oddziałem lub kołem.

8. W wyżej wymienionym przypadku Zarząd Główny SPAM naliczy odsetki za zwłokę i wstrzyma wypłatę należnej części składek, aż do całkowitego rozliczenia uszczuplonej kwoty.

Skarbnik Zarządu Głównego SPAM dr Katarzyna Janczewska-Sołomko

Sekretarz Zarządu dr Małgorzata Chmurzyńska


Logo Stowarzyszenia