Dom Muzyka Seniora


DOM MUZYKA SENIORA

Inicjatywa środowiska muzycznego zrzeszonego w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków

- W 1956 roku na I Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków zapadła uchwała „o utworzeniu Domu Muzyka w Warszawie”.

- W marcu 1966 r. Zarząd Główny powołał Komitet Organizacyjny Budowy Domu Muzyka.

- Dom Muzyka miał powstać w Konstancinie pod Warszawą, na parceli ZAIKS, który wspaniałomyślnie zadeklarował przekazanie jej na ten cel. Według zatwierdzonej realizacji budowy (systemem pawilonowym) jako pierwszy miał powstać pawilon dla muzyków-emerytów, następnie pawilony domu pracy twórczej i domu wypoczynkowego. 

- Spośród zabytkowych posiadłości wskazanych w obrębie woj. Warszawskiego wskazanych przez dyr. Ptaśnika z Zarządu Konserwacji Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Sztuki rozważano przejęcie barokowego pałacu w Starej Wsi.

- Po 2-letnich debatach nad koncepcją budowy i warunkami, jakie miał spełniać Sm Muzyka SPAM (Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku i jednocześnie Dom Rencisty), ZAiKS usiłował przeforsować budowę wspólnego Domu Zasłużonego Artysty, z którego korzystałyby SPAM i ZAiKS proporcjonalnie do wkładów finansowych. Sprawa przestała być aktualna, ponieważ ZAiKS wycofał swoją ofertę, nie akceptując naszych założeń.

- 1977 r.–  „8 listopada Prezydium Zarządu Głównego rozważyło wstępną propozycję Stołecznej Rady Narodowej przekazania SPAM obiektu na Dom Pracy Twórczej. Były to ruiny klasycystycznego pałacu w Okuniewie, dawnej własności Łubieńskich, w gminie Halinów – 30 km od centrum Warszawy.

- 1980 r. „Od czerwca do października Zarząd Główny rozpatrywał możliwość tańszej odbudowy i eksploatacji obiektu zabytkowego w Radziejowicach (dworek modrzewiowy – 40 km od Warszawy) z nadzieją na stworzenie w nim Domu Spokojnej Starości dla muzyków”.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- 16 grudnia 2003 r. zapadła historyczna dla środowiska muzyków decyzja: Zarząd Główny SPAM podjął uchwałę o powołaniu Fundacji Dom Muzyka Seniora w celu budowy domu opieki dla artystów-muzyków, w tym kompozytorów, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

 ZG postanawia, że wszystkie środki zgromadzone na subkoncie rachunku bankowego SPAM – wydzielonym w celu finansowania budowy Domu Muzyka Seniora – zostaną przekazane na rzecz Fundacji po jej formalnym zarejestrowaniu.

----------------------------------------------------------------------------------------

- 10 stycznia 2004 r. w czasie Koncertu Noworocznego sponsorowanego przez Bank Gospodarki Żywnościowej w kuluarach Filharmonii Narodowej odbędzie się aukcja dzieł sztuki, z której dochód będzie przeznaczony na budowę Domu Muzyka Seniora. Podczas tej uroczystości będą rozprowadzane także cegiełki Fundacji


- 14 grudnia 2004 r. w Sali Kongresowej odbył się Wielki Koncert Charytatywny zorganizowany prze ZG SPAM na rzecz Fundacji Dom Muzyka Seniora. Udział w nim wzięli znani artyści, reprezentujący różne gatunki wykonawstwa muzycznego. Wystąpili oni honorowo. Był to sukces organizacyjny – głównie kol. Antoniego Wrońskiego – i impreza interesująca pod względem muzycznym, która w poważnym stopniu finansowo zasiliła Fundację.

26 lutego 2004 w lokalu ZG SPAM odbyło się zebranie informacyjne z udziałem dziennikarzy, dotyczące zamierzeń i działalności utworzonej przez SPAM Fundacji Dom Muzyka Seniora.

- 29 września 2005 Fundacja Dom Muzyka Seniora została uznana przez Sąd Rejestrowy w Warszawie za organizację pożytku publicznego. Daje to możliwość indywidualnych wpłat w wysokości 1% od podatku i z pewnością przyczyni się do przybliżenia realizacji celu Fundacji.

- 2006 r. Wreszcie, śladem Giuseppe Verdiego, twórcy Casa Verdi oraz naszych własnych działań rozpoczętych jeszcze w 1966 r., zdołaliśmy rozpocząć realizację budowy domu muzyka – seniora. W tym celu powołano Fundację Dom Muzyka Seniora.

- 29 listopada 2006 w siedzibie ZG SPAM nastąpiło podpisanie aktu notarialnego przekazania działki Zofii i Antoniego Witów na rzecz Fundacji Dom Muzyka Seniora. W imieniu Rady Fundacji dokument podpisali: Przewodniczący Antoni Wicherek i Sekretarz Antoni Wroński.

- Na uroczystym koncercie w Filharmonii Narodowej w lutym 2006 r. Rada Fundacji po raz pierwszy wręczyła statuetki Przyjaciel Fundacji „Dom Muzyka Seniora”, które otrzymali: Barbara i Wojciech Kilarowie, Jerzy Milewski, Wiesław Ochman oraz Agencja Filharmonia i ZAiKS.

- Z okazji pięćdziesięciolecia SPAM wśród wyróżnionych Medalem Zasłużony dla Muzyki Polskiej znalazł się cały Zarząd Fundacji. W liście z okazji tego pięknego jubileuszu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Kazimierz Michał Ujazdowski przekazał środowisku muzycznemu wyrazy uznania i podziwu dla idei budowy Domu Muzyka Seniora.

- Koncert na rzecz Fundacji „Dom Muzyka Seniora” 14.02.2007 r. w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej odbył się kolejny charytatywny koncert zorganizowany przez SPAM na rzecz Fundacji „Dom Muzyka Seniora”.

Dom Muzyka Seniora w Kątach powstał dzięki 85% dofinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2007-2013. 

 Kwota dofinansowania wynosiła  13 251 797.78 zł . projekt został ukończony w listopadzie 2013 roku.

- 28 maja 2008 r. o godz. 18-ej w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej odbędzie się kolejny koncert charytatywny, z którego dochód jest przeznaczony na budowę Domu Muzyka Seniora. Wykonawcami koncertu będą znakomici muzycy: Krzysztof Jakowicz – skrzypce, kwintet „Tangata” oraz Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej p/k Jana Lewtaka. Bilety-cegiełki do nabycia w kasach Filharmonii Narodowej.

1 października 2012 roku, w Międzynarodowym Dniu Muzyki, odbyła się ceremonia otwarcia Domu Muzyka Seniora. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska wraz z Ministrem Maciejem Klimczakiem oraz licznym gronem pracowników Kancelarii Prezydenta. Gośćmi specjalnymi byli również Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, władze Starostwa Piaseczyńskiego i gminy Góra Kalwaria oraz znani artyści, których wsparcie finansowe znacznie przyczyniło się do realizacji budowy obiektu. W części artystycznej ceremonii goście uczestniczyli w pierwszym koncercie inaugurującym działalność Domu Muzyka Seniora, podczas którego w obecności kompozytora odbyło się prawykonanie dzieła Wojciecha Kilara „Sonety do Laury” w wykonaniu Jarosława Bręka (baryton) i Ewy Wilczyńskiej (fortepian).Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Roman Lasocki
 i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków Roman Lasocki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wojciech Kilar, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Anna Komorowska, Antoni Wit.
DOM MUZYKA SENIORA

Z KRONIK ZARZĄDU GŁÓWNEGO SPAMKRONIKA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW.

Cz. 1 – do części 1986 r.

s. 22. „Komisja [Seniorów] wykazuje energię i nieustępliwość w zmaganiach o bardzo trudny cel, jakim jest budowa Domu Muzyka”.


s. 40. [1955 r.] „…Komisja Organizacyjna […] wystąpiła do władz z wnioskiem o utworzenie w Warszawie Domu Muzyka (który byłby jednocześnie siedzibą SPAM;) …”


s. 41. Na I Walnym Zjeździe uchwała „o utworzeniu Domu Muzyka w Warszawie”.


s. 76-77. IV Walny Zjazd Delegatów SPAM Warszawa 15-17.V.1965 r.: „- postulował pilne pozyskanie domu muzyka – rencisty oraz domów wypoczynkowych – analogicznie do innych stowarzyszeń;”


s. 79. „W marcu [1966 r.] Zarząd Główny powołał Komitet Organizacyjny Budowy Domu Muzyka.”

s. 80. „Dom Muzyka miał powstać w Konstancinie pod Warszawą, na parceli ZAIKS, który wspaniałomyślnie zadeklarował przekazanie jej na ten cel. Według zatwierdzonej realizacji budowy (systemem pawilonowym) jako pierwszy miał powstać pawilon dla muzyków-emerytów, następnie pawilony domu pracy twórczej i domu wypoczynkowego. Przewidywano też, że realizacja powziętych zamierzeń nie będzie szybka, ale nie zdawano sobie – w tak szerokim gronie – sprawy, że nie po raz pierwszy okaże się znów beznadziejna!”.


s. 84. „Plenum [SPAM] podsumowało wyniki dotychczasowych prac wokół Domu Muzyka”.


s. 84-85. „Po takich doświadczeniach musieliśmy być ostrożni w angażowaniu się w nowe przedsięwzięcia. Padały koncepcje zdobycia wygodnej i odpowiadającej dzisiejszym potrzebom siedziby SPAM, były koncepcje Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku, była też koncepcja Domu Zasłużonego Weterana-Muzyka, wszystkie jednakowo niezbędne i głęboko uzasadnione”.

s. 85. „Spośród zabytkowych posiadłości wskazanych w obrębie woj. Warszawskiego wskazanych przez dyr. Ptaśnika z Zarządu Konserwacji Zabytków przy Ministerstwie Kultury i Sztuki rozważano przejęcie barokowego pałacu w Starej Wsi.

s. 85. „Mieliśmy ofertę ze strony ZAiKS przekazania nam parceli w Konstancinie na budowę Domu Zasłużonego Artysty i wiele na ten temat wspólnych rozmów”.


s. 85. „Po 2-letnich debatach nad koncepcją budowy i warunkami, jakie miał spełniać Sm Muzyka SPAM (Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku i jednocześnie Dom Rencisty), ZAiKS usiłował przeforsować budowę wspólnego Domu Zasłużonego Artysty, z którego korzystałyby SPAM i ZAiKS proporcjonalnie do wkładów finansowych. Sprawa przestała być aktualna, ponieważ ZAiKS wycofał swoją ofertę, nie akceptując naszych założeń”.


s. 123. [1977 r.] –  „8 listopada Prezydium Zarządu Głównego rozważyło wstępną propozycję Stołecznej Rady Narodowej przekazania SPAM obiektu na Dom Pracy Twórczej. Były to ruiny klasycystycznego pałacu w Okuniewie, dawnej własności Łubieńskich, w gminie Halinów – 30 km od centrum Warszawy.”


s. 133. [1980 r.]. „Od czerwca do października Zarząd Główny rozpatrywał możliwość tańszej odbudowy i eksploatacji obiektu zabytkowego w Radziejowicach (dworek modrzewiowy – 40 km od Warszawy) z nadzieją na stworzenie w nim Domu Spokojnej Starości dla muzyków”. [obecnie własność MKiDN, Dom Pracy Twórczej, członkowie SPAM mają możliwość po preferencyjnych cenach korzystać z pobytu w nim].

Cz. 3. Kronika SPAM [50-lecie], wydana w 2006 r. s. 11. „Wreszcie, śladem Giuseppe Verdiego, twórcy Casa Verdi oraz naszych własnych działań rozpoczętych jeszcze w 1966 r., zdołaliśmy rozpocząć realizację budowy domu muzyka – seniora. W tym celu powołano Fundację Dom Muzyka Seniora. Państwo Zofia i Antoni Witowie ofiarowali działkę z przeznaczeniem na Dom, a 29 listopada 2006 roku została spisana umowa notarialna pomiędzy Nimi a Zarządem Głównym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, reprezentowanym przez Prezesa Antoniego Wicherka i Sekretarza Antoniego Wrońskiego”.

s. 60. „Na posiedzeniu [ZG SPAM] dnia 16 grudnia 2003 r. zapadła historyczna dla środowiska muzyków decyzja: Zarząd Główny SPAM podjął uchwałę o powołaniu Fundacji Dom Muzyka Seniora w celu budowy domu opieki dla artystów-muzyków, w tym kompozytorów, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. ZG postanawia, że wszystkie środki zgromadzone na subkoncie rachunku bankowego SPAM – wydzielonym w celu finansowania budowy Domu Muzyka Seniora – zostaną przekazane na rzecz Fundacji po jej formalnym zarejestrowaniu”.

s. 63. „26 lutego 2004 w lokalu ZG SPAM odbyło się zebranie informacyjne z udziałem dziennikarzy, dotyczące zamierzeń i działalności utworzonej przez SPAM Fundacji Dom Muzyka Seniora.”

s. 66. „14 grudnia [2004 r.] w Sali Kongresowej odbył się Wielki Koncert Charytatywny zorganizowany prze ZG SPAM na rzecz Fundacji Dom Muzyka Seniora. Udział w nim wzięli znani artyści, reprezentujący różne gatunki wykonawstwa muzycznego. Wystąpili oni honorowo. Był to sukces organizacyjny – głównie kol. Antoniego Wrońskiego – i impreza interesująca pod względem muzycznym, która w poważnym stopniu finansowo zasiliła Fundację”.

s. 71. „29 września 2005 Fundacja Dom Muzyka Seniora została uznana przez Sąd Rejestrowy w Warszawie za organizację pożytku publicznego. Daje to możliwość indywidualnych wpłat w wysokości 1% od podatku i z pewnością przyczyni się do przybliżenia realizacji celu Fundacji”.

s. 74. „29 listopada 2006 w siedzibie ZG SPAM nastąpiło podpisanie aktu notarialnego przekazania działki Zofii i Antoniego Witów na rzecz Fundacji Dom Muzyka Seniora. W imieniu Rady Fundacji dokument podpisali: Przewodniczący Antoni Wicherek i Sekretarz Antoni Wroński”.

s. 96-97. FUNDACJA DOM MUZYKA SENIORA (oprac. Zarząd Fundacji).

„Fundacja Dom Muzyka Seniora została powołana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków aktem notarialnym podpisanym w dniu 16 lutego 2004 roku/ Praca Zarządu Fundacji skupia się na dwóch głównych celach: jest to gromadzenie środków finansowych oraz prace organizacyjne i prawne zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę Domu Muzyka Seniora, a w przyszłości realizacji celu, jakim jest finalizacja budowy. Jesteśmy w posiadaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria o ustaleniu lokalizacji Domu Muzyka Seniora w Kątach koło Góry Kalwarii przy ul. Brzozowej. Obecnie trwają prace projektowe i procedury zmierzające do otrzymania pozwolenia na budowę. Pozyskiwanie środków odbywa się między innymi poprzez zbiórki publiczne w formie sprzedaży cegiełek od dnia 15 września 2004 r., na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dnia 29 września 2005 r. postanowieniem Sądu Rejestrowego Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego, co stworzyło możliwość przekazywania na nasze konto 1% i z satysfakcją możemy poinformować o znaczącej sumie wpłat od wielu osób z całego kraju. Na rzecz Fundacji Dom Muzyka Seniora zostały zorganizowane przez ZG SPAM dwa koncerty, oraz przez Zarząd - również dwa. Wszyscy artyści wystąpili honorowo, zaś znaczne kwoty uzyskane z wpływów [z]a bilety oraz ze sprzedaży wspomnianych cegiełek. Na rzecz Fundacji również Oddział Lubelski SPAM zorganizował dwukrotnie Maraton Koncertowy (w grudniu 2005 i w czerwcu 2006 roku). Możemy pochwalić się wieloma darowiznami na rzecz budowy Domu Muzyka Seniora, spośród których najbardziej znaczące to: Państwo Zofia i Antoni Wit podarowali Fundacji działkę o powierzchni 1.466 ha, p. Tadeusz Żera – projekt architektoniczny, pp. Barbara i Wojciech Kilarowie – środki finansowe na pokrycie wstępnych prac, Wiesław Ochman dwukrotnie zorganizował aukcję obrazów w Nowym Jorku, przeznaczając część dochodów z nich na rzecz Fundacji, Kazimierz Kord przeznaczył swoje honorarium za przygotowanie premiery w Teatrze Wielkim, Anna Sophie Muter – honorarium za transmisję radiową. Znaczących darczyńców jest więcej, a ich pełna lista została podana poniżej.

Na uroczystym koncercie w Filharmonii Narodowej w lutym 2006 r. Rada Fundacji po raz pierwszy wręczyła statuetki Przyjaciel Fundacji „Dom Muzyka Seniora”, które otrzymali: Barbara i Wojciech Kilarowie, Jerzy Milewski, Wiesław Ochman oraz Agencja Filharmonia i ZAiKS.

Z okazji pięćdziesięciolecia SPAM wśród wyróżnionych Medalem Zasłużony dla Muzyki Polskiej znalazł się cały Zarząd Fundacji. W liście z okazji tego pięknego jubileuszu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Kazimierz Michał Ujazdowski przekazał środowisku muzycznemu wyrazy uznania i podziwu dla idei budowy Domu Muzyka Seniora. W 2006 r., członkiem Kapituły Fundacji został przedstawiciel najmłodszego pokolenia muzyków – Pan Rafał Blechacz. Darczyńcy (osoby fizyczne i instytucje), którzy udzielili znacznego wsparcia (stan na dzień 25 listopada 2006 r.). Zofia i Antoni Wit – działka budowlana o pow. 14, 400 m 2 , Tadeusz A. Żera – projekt, architektoniczny obiektu, znacznego poparcia finansowego udzielili: Chór i Orkiestra Filharmonii Narodowej, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Polska Orkiestra Radiowa, Sinfonia Varsovia, Ewa Biegas, Rafał Blechacz, Grażyna Brodzińska, Ewa Bukojemska, Andrzej Dąbrowski, Renata Dobosz, Michał Dworzyński, Kazimierz Gierżod, Marian Gołębiowski, Grupa MoCarta, Krzysztof Jakowicz, Wojciech Kilar, Izabella Kłosińska, Kazimierz Kord, Ewa Korycka, Anna Lubańska, Alicja Majewska, Jerzy Maksymiuk, Ewa Michnik, Anne Sophie Muter, Grzegorz Nowak, Jerzy Noworol, Wiesław Ochman, Krzysztof Penderecki, Ewa Podleś, Jerzy Połomski, Zdzisław Pucek, Wojciech Rajski, Jadwiga Rappé, Wojciech Rodek, Piotr Rubik, Irena Santor, Jerzy Semkow, Regina Smendzianka, Stanisław Skrowaczewski, Dariusz Stachura, Aleksandra Stokłosa, Stefan Wojtas, Zbigniew Wodecki, Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej BGŻ, Fundacja Kultury, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Związek Kompozytorów Polskich, Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART. Kapituła Fundacji (osoby, które swoim autorytetem wspierają działania Fundacji): Rafał Blechacz, Urszula Dudziak, Krzysztof Jakowicz, Bogusław Kaczyński, Ryszard Karczykowski, Jacek Kasprzyk, Wojciech Kilar, Izabela Kłosińska, Krzysztof Knittel, Kazimierz Kord, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Kusiewicz, Hanna Lisowska, Anna Lubańska, Henryk Majewski, Elżbieta Markowska, Jerzy Marchwiński, Jerzy Matuszkiewicz, Ewa Michnik, Włodzimierz Nahorny, Zbigniew Namysłowski, Czesław Niemen, Maja Nosowska, Piotr Nowacki, Wiesław Ochman, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Krzysztof Penderecki, Ewa Pobłocka, Ewa Podleś, Zdzisław Pucek, Jadwiga Rappé, Irena Santor, Stefan Sutkowski, Tadeusz Strugała, Michał Urbaniak, Antoni Wit, Henryk Wojnarowski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Franciszek Wybrańczyk.


Rada Fundacji:

Przewodniczący - Antoni Wicherek

Wiceprzewodniczący - Jerzy Kornowicz

Sekretarz - Antoni Wroński

Członkowie: - Ireneusz Narowski

- Edward Pałłasz

- Jerzy Róziewicz

- Krzysztof Sadowski

- Wiesław Szymański

Zarząd Fundacji:

Prezes - Zofia Wit

Wiceprezes - Jolanta Bilińska

Wiceprezes - Tadeusz A. Żera

Pełnomocnik Zarządu - Jerzy Noworol


BIULETYN SPAM

Marzec 2004, s. 1 [tytułowa]:

„Początek roku to także, a może najważniejsza data w historii SPAM – 16 lutego 2004 – oficjalne zarejestrowanie Fundacji „Dom Muzyka Seniora”. Jej celem jest pozyskiwanie środków finansowych na budowę „Domu Muzyka Seniora” i, mamynadzieję, w niedalekiej przyszlośc9i stworzenie godnych warunków życia i fachowej opieki dla pensjonariuszy tego Domu. Przewodniczącym Rady Fundacji został Prezes ZG SPAM Antoni Wicherek, zaś funkcję Prezesa Zarządu Fundacji powierzono Zofii Wit. Kapitułę Fundacji tworzą wybitni artyści muzycy, którzy zadeklarowali pomoc w pozyskiwaniu funduszy niezbędnych do otwarcia i utrzymania „Domu Muzyka Seniora”. W tym szacownym gronie znaleźli się: Dudziak Urszula, Jakowicz Krzysztof, Kaczyński Bogusław, Karczykowski Ryszard, Kaspszyk Jacek, Kilar Wojciech, Kłosińska Izabela, Knittel Krzysztof, Kord Kazimierz, Kulka Konstanty Andrzej, Kusiewicz Piotr, Lisowska Hanna, Lubańska Anna, Majewski Henryk, Markowska Elżbieta, Marchwiński Jerzy, Matuszkiewicz Jerzy, Michnik Ewa, Nahorny Włodzimierz, Namysłowski Zbigniew, Niemen Czesław, Nosowska Maja, Nowacki Piotr, Ochman Wiesław, Olejniczak Janusz, Paleczny Piotr, Penderecki Krzysztof, Pobłocka Ewa, Podleś Ewa, Pucek Zdzisław, Rappe Jadwiga, Santor Irena, Sutkowski Stefan, Strugała Tadeusz, Urbaniak Michał, Wit Antoni, Wojnarowski Henryk, Wróblewski Jan Ptaszyn, Wybrańczyk Franciszek.

Mamy nadzieję, że lista ta będzie się powiększać i nazwiska kolejnych Darczyńców podamy w

następnym Biuletynie.


Wrzesień 2004, s. 9:

DOM MUZYKA SENIORA

Pragniemy Państwa poinformować o efektach dalszej działalności Fundacji Dom Muzyka Seniora. W lipcu br. uzyskaliśmy zgodę MSWiA na sprzedaż cegiełek. Zezwolenie ważne jest od 15.09.2004 do 14.09.2005 r. Wydrukowaliśmy cegiełki o dwóch nominałach: 10 zł i 50 zł. Ich sprzedaż rozpoczęliśmy podczas inauguracji tegorocznego Festiwalu Warszawska Jesień w sali koncertowej Filharmonii Narodowej, Zbiórki organizować będziemy w całej Polsce w filharmoniach, salach koncertowych i teatrach operowych. Nasze działania wspierają również orkiestry radiowe: NOSPE w Katowicach oraz Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie. Cegiełki można także nabyć w biurach Oddziału Warszawskiego oraz Zarządu Głównego SPAM.

[Katarzyna Janczewska-Sołomko]


Grudzień 2004, s. 6:

KONCERT NA RZECZ FUNDACJI „DOM MUZYKA SENIORA”

14 grudnia w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków zorganizowało Wielki Koncert Charytatywny na rzecz Fundacji „Dom Muzyka Seniora”. Była to okazja nie tylko do zbiórki funduszy, ale przede wszystkim do spopularyzowania tej idei przed szerokim forum licznie zgromadzonej publiczności, a przede wszystkim przed słuchaczami I Programu Polskiego Radia. W Koncercie udział wzięli Grażyna Brodzińska, Renata Dobosz, Ewa Biegas, Aleksandra Stokłosa, Wiesław Ochman, Paweł Kajzderski, a także Irena Santor, Alicja Majewska, Andrzej Dąbrowski, Jerzy Połomski i Zbigniew Wodecki. Pierwszą część koncertu pod hasłem „Ze świata opery, operetki i musicalu” poprowadził Wiesław Ochman. Drugą część koncertu „Przeboje zawsze młode” zapowiadali Monika Makowska-Wasowska i Paweł Sztompke. Solistom towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa p/d Wojciecha Rajskiego. Należy podkreślić, że wszyscy artyści wystąpili honorowo, a cały dochód z tego niezwykłego Koncertu został przeznaczony na budowę Domu Muzyka Seniora.


s. 9:

INFORMACJE I KOMUNIKATY

10 stycznia 2004 r. w czasie Koncertu Noworocznego sponsorowanego przez Bank Gospodarki Żywnościowej w kuluarach Filharmonii Narodowej odbędzie się aukcja dzieł sztuki, z której dochód będzie przeznaczony na budowę Domu Muzyka Seniora. Podczas tej uroczystości będą rozprowadzane także cegiełki Fundacji.

s. 10:

W drugiej połowie lutego program II Polskiego Radia przeprowadzi na antenie aukcję przedmiotów emocjonalnych podarowanych przez wybitnych artystów. Dochód z tej aukcji przeznaczony będzie również na rzecz Fundacji „Dom Muzyka Seniora”. Zachęcamy do udziału w tej aukcji.

[Antoni Wroński]


Październik 2006, s. 9:

FUNDACJA „DOM MUZYKA SENIORA”

Decyzja o lokalizacji Domu Muzyka Seniora Z satysfakcją informujemy, że od dnia 6.09.2006 r. posiadamy prawomocną Decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria Nr 285/2006, Znak PLP. PLW 7331C-w-16/4/6 o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie DOMU MUZYKA SENIORA na terenie działki nr 250/9 we wsi Kąty, przy ul. Brzozowej, w gminie Góra Kalwaria. Następny etap naszych działań, to przygotowanie olbrzymiej dokumentacji projektowej wymaganej do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Zarząd Fundacji, wrzesień 2006.

Podziękowanie.

Zarząd Fundacji skład gorące podziękowanie Panu Dyrektorowi Kazimierzowi Kordowi, który przekazał na rzecz Fundacji darowiznę znacznej wartości – swoje honorarium za przygotowanie premiery opery „Cyganeria” Giacomo Pucciniego w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Warszawa, lipiec 2006

Podziękowanie

Zarząd Fundacji bardzo serdecznie dziękuje wszystkim osobom inicjującym i biorącym udział w Drugim Maratonie Muzycznym „Młodzi Muzycy Muzykom Seniorom”, który odbył się w czerwcu 2006 r. w Lublinie, zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I i II st. im. K. Lipińskiego, Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział w Lublinie oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Medale SPAM dla Zarządu Fundacji DOM MUZYKA SENIORA

11 czerwca br. podczas obchodów Jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków na Zamku Królewskim w Warszawie, Zarząd Główny tej organizacji wręczył wszystkim członkom zarządu Fundacji Medale SPAM „Za zasługi dla muzyki polskiej” w uznaniu dotychczasowych osiągnięć „w propagowaniu idei budowy Domu Muzyka Seniora oraz znaczącego wkładu na rzecz Fundacji”.

W swoim piśmie do członków Stowarzyszenia z okazji Jubileuszu również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski wyraził uznanie dla inicjatywy budowy Domu Muzyka Seniora i podkreślił znaczenie tego przedsięwzięcia dla środowiska muzyków polskich.

[Antoni Wroński]


Maj 2007, s. 3.:

Koncert na rzecz Fundacji „Dom Muzyka Seniora” 14.02.2007 r. w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej odbył się kolejny charytatywny koncert zorganizowany przez SPAM na rzecz Fundacji „Dom Muzyka Seniora”. W koncercie udział wzięły dwa zespoły – grupa wokalna „ProForma” z Olsztyna p/k Marcina Wawruka i Kwartety gitar klasycznychN„Chopin Guitar Quartet” z Warszawy. Zespół „ProForma” ma swoim koncie wiele nagród polskich i zagranicznych, w tym III nagrodę w konkursie radiowym BBC. Bogaty repertuar „ProFormy” obejmuje utwory od renesansowych pieśni miłosnych poprzez melodie ludowe, piosenki filmowe z lat trzydziestych, aż do piosenek Czesława Niemena. Kwartet gitar klasycznych grał transkrypcje tematów klasycznych. Koncert prowadzili dziennikarz Polskiego Radia i Polskiej Telewizji Anna Popek i Paweł Sztompke. Podczas koncertu odbyła się również aukcja płyt CD i DVD Antoniego Wicherka, Antoniego Wita i Piotra Rubika. Koncert ten odbył się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adam Struzika.

[Antoni Wroński]

Kwiecień 2008, s. 5:

PO XV ZJEŹDZIE DELEGATÓW SPAM

„Komisja Wnioskowo-Statutowa po zebraniu wszystkich wniosków złożonych przez delegatów XV Zjazdu SPAM, proponuje podjęcie i zrealizowanie następujących zadań:

1. Sprawy ogólne.

- Dom Muzyka Seniora – dalsza promocja i realizacja projektu, który powstał jako inicjatywa SPAM”.

s. 10:

W naszym liście gratulacyjnym do Wiesława Ochmana z okazji przyznania mu 21.04.2008 r. tytułu Doktora h.c. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków jest dumne, że jest Pan od wielu lat członkiem naszej organizacji i swoimi działaniami wspiera Pan wiele cennych inicjatyw na rzecz środowiska muzycznego, a szczególnie powołaną przez nasze Stowarzyszenie Fundację „Dom Muzyka Seniora”.

Antoni Wroński


s. 13-14:

4. Koncert na rzecz Fundacji „Dom Muzyka Seniora”

28 maja 2008 r. o godz. 18-ej w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej odbędzie się kolejny koncert charytatywny, z którego dochód jest przeznaczony na budowę Domu Muzyka Seniora. Wykonawcami koncertu będą znakomici muzycy: Krzysztof Jakowicz – skrzypce, kwintet „Tangata” oraz Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej p/k Jana Lewtaka. Bilety-cegiełki do nabycia w kasach Filharmonii Narodowej.

[Jan Popis]

LINK:

http://dommuzykaseniora.pl/fundacja/