Władze


SPAM jest zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń i działa na podstawie zatwierdzonego przez sąd Statutu. Najwyższym organem władzy jest Zjazd Delegatów, natomiast w przerwie miedzy zjazdami pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd Główny. Strukturę terenową stanowią oddziały, których siedziby mieszczą się w miastach wojewódzkich i koła przy instytucjach zrzeszone w oddziałach, bądź funkcjonujące samodzielnie. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

prof. dr hab. Ryszard Cieśla - Prezes
dr Małgorzata Chmurzyńska - Wiceprezes
Marta Straszyńska - Wiceprezes
dr Aleksandra Demowska-Madejska - Sekretarz
Wojciech Świętoński - Zastępca Sekretarza
Piotr Dąbrowski - Skarbnik
dr Kamil Zawadzki - Zastępca Skarbnika
dr Katarzyna Janczewska-Sołomko - Członek ZG
prof. Barbara Kubiak - Członek ZG


fot.Agnieszka Obst-Chwała


Główna Komisja Rewizyjna

Marcin Wiliński - Przewodniczący
Dorota Puchnowska-Aftyka - Wiceprzewodnicząca
Jolanta Byczkowska-Sztaba - Sekretarz
Kazimierz Budzik - Członek
Ewa Wankiewicz- CzłonekPREZES RYSZARD CIEŚLA
Prof. dr hab. Absolwent Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina  w Warszawie i Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendysta MKiS w Hochschule fuer Music und Darstellende Kunst we Wiedniu. 

Solista (baryton) Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie (od 1983), w l. 1983-1987 członek zespołu muzyki dawnej Bornus Consort.  Laureat II nagrody i nagrody specjalnej za wykonanie pieśni kompozytora niderlandzkiego na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w 's-Hertogenbosh (Holandia, 1986). Katalog kilkudziesięciu partii operowych prezentowanych scenicznie obejmuje kilkadziesiąt pozycji, m.in role Figara w Cyruliku sewilskim, Hrabiego w Weselu Figara, Marcellego w Cyganerii, Walentego w Fauście, Janusza w Halce, Uroka w Manru” czy Adama w Raju utraconym. W l. 1983-1987 członek zespołu muzyki dawnej „Bornus Consort”. Dokonał wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia (pieśni  S.Moniuszki, I. J. Paderewskiego, K. Szymanowskiego, F. Schuberta, R. Schumanna, G. Mahlera, R. Straussa i M. Ravela),  od 1989 - licznych nagrań pieśni (także kolęd) patriotycznych legionowych, ułańskich, powstańczych emitowanych w TV Polskiej w czasie antenowym Solidarności, TV Polonia oraz na CD i  na kasetach video.

Laureat II nagrody na Międzynarodowym Konkursie wokalnym w 's-Hertogenbosh w Holandii w 1986 r, oraz nagrody specjalnej za wykonanie pieśni kompozytora niderlandzkiego.

Pedagog w AMFC - teraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina: w l. 2005-2008 i 2012 do chwili obecnej Dziekan Wydziału Wokalnego, w l. 2008-2012 Prorektor ds. dydaktyki. Autor reformy Wydziału, która przywróciła mu profil wokalno-aktorski. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach kierunku wokalistyka.

Reżyser m.in. oper: Straszny dwór (Chicago 2007 - Rosemont Theater i 2017 Copernicus Center), Cosi fan tutte (2011 – Gorzów Wlkp, 2012 Teatr Wielki w Warszawie, Sewilla, Stambuł 2013 i 2017 Filharmonia świętokrzyska Kielce, Filharmonia Podkarpacka Rzeszów, Rheinsberg Music Academy 2014, Warszawska Opera Kameralna 2018), Don Giovanni (Kielce 2014, Warszawska Opera Kameralna 2014 i 2017, Rheinsberg Music Academy 2015), Eugeniusz Oniegin (Kielce 2016, Warszawa Teatr Wielki Opera Narodowa 2017 i 2018, Rzeszów 2018).

Ponadto reżyser spektakli, m.in. Podnieś rękę Boże Dziecię”(Warszawa 1990, Montreal i Toronto 1990), Warszawskie Dzieci (Chicago 2004 i 2014),  musicali dziecięcych Orfeusz i Eurydyka w Krainie Tęczy” (Teatr Nowy, Teatr Żydowski, Służew nad Dolinką).

Szef artystyczny Filharmonii im. Romualda Traugutta, organizator i dyrektor artystyczny firmowanych przez nią Festiwali: Pasyjnego Crucifixus est… (10 edycji), Pieśni Kompozytorów Polskich (13 edycji), Pieśni Europejskiej (10 edycji), Incarnatus est… (6 edycji), Amor Patriae (2003) oraz Wieczorów z Poezją Polską (10 edycji) i Salonów Artystycznych (4 edycje). Solista, kierownik muzyczny i artystyczny kilkuset koncertów i przedstawień związanych z rocznicami narodowymi.

Poeta (tomik wierszy Fraktale bytu, Wyd. "Bonus Liber", 2015).

Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki (od 2017).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (2010); za działalność w Filharmonii im. R. Traugutta otrzymał wyróżnienie Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL FOUNDATION w Australii (1997).

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 1984, w ZG (Prezes) od 2017.

f"'>Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP (2010); za działalność w Filharmonii im. R. Traugutta otrzymał wyróżnienie Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL FOUNDATION w Australii (1997).

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 1984, w ZG (Prezes) od 2017.

WICEPREZES MAŁGORZATA CHMURZYŃSKA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (muzykologia), Akademii Muzycznej im. F. Chopina i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (psychologia społeczna). Ukończyła też Podyplomowe Studia z Psychologii Muzyki w AMFC.

Wiele lat prowadziła zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolach oraz  klasę fortepianu i przedmioty ogólno-muzyczne w szkolnictwie muzycznym I i II st. Pracowała także jako chórmistrz i akompaniatorka.

Od 1997 związana z Katedrą Psychologii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (wcześniej AMFC) jako redaktor i pracownik naukowy, od 2009 adiunkt naukowy; w 2016/2017 kierownik Pracowni Psychologii i Pedagogiki Muzyki. Wykładowca psychologii i psychologii muzyki na studiach stacjonarnych, podyplomowych i doktoranckich UMFC.

Zainteresowania badawcze: rozwój artystyczno-zawodowy muzyków i czynniki sprzyjające powodzeniu w działalności muzycznej, funkcjonowanie szkolnictwa muzycznego I i II st. psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego. Uczestniczyła w kilku projektach badawczych (np. 2005 – 2008 we współpracy z CEA – badania kompetencji nauczycieli fortepianu szkół muzycznych I st. i postaw ich uczniów wobec lekcji muzyki; 2010 – 2015 kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki „Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju talentów” – badania uczestników międzynarodowych konkursów pianistycznych oraz studentów klas fortepianu polskich akademii muzycznych; 2015 – 16 współrealizatorka projektu SPAM w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Muzyczne białe plamy –„Działalność artystyczna i pedagogiczna Ireny Dubiskiej”, http://dubiska.spa-m.pl/

Autorka, współautorka,  redaktorka i współredaktorka  prac z zakresu psychologii muzyki i edukacji muzycznej, m.in.: Psychologiczne podstawy kształcenia muzycznego 1999/2001; O pracy pianisty, 2004; Wyzwania i możliwości psychologii muzyki w ujęciu J. A. Slobody, 2005; Ocenianie wykonań muzycznych 2006; Psychologia rozwoju muzycznego a kształcenie nauczycieli 2007; Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia,2012; Raport o stanie szkolnictwa muzycznego II st., 2014; a także rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych (m.in. “Which factors contribute to professional activity, health and wellbeing of elderly musicians?”, H. Gembris [red.], Musikalische Begabung und Alter(n), Berlin, 2015) oraz artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.  

Brała czynny udział w wielu konferencjach międzynarodowych poświęconych psychologii muzyki i edukacji muzycznej (m.in. Bolonia 2005, Jyväskylä 2009, Saloniki 2012, Manchester 2015, w Paderborn, Insbrucku, Helsinkach, Nikozji), w ogólnopolskich: psychologicznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Katowice 2011, Gdańsk 2013, Bydgoszcz 2014, Gdańsk 2017),  pedagogiczno–muzycznych organizowanych przez CEA CENSA, IMiT, akademie muzyczne i in.

Współorganizatorka konferencji organizowanych przez Katedrę Psychologii Muzyki UMFC. Recenzentka czasopism Psychology of Music i The Chopin Review, Res Facta Nova

Współpracuje z IMiT, CEA, NIFC, z Fundacją Muzyka jest, z Polskim Stowarzyszeniem Edukacji i Animacji Muzycznej

Zapraszana do audycji radiowych (TOK FM, PR IV, Radio Merkury, Radio dla Ciebie, PR III) poświęconych edukacji muzycznej, tematyki wpływu kształcenia muzycznego na rozwój ogólny człowieka, wpływu słuchania muzyki na proces uczenia się.

W 2007-2016 jako przedstawiciel SPAM zasiadała w Komisji MKiDN (Departament Mecenatu Państwa) ds. stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, a także w Komisjach Instytutu Muzyki i Tańca  oraz (w l. 2006–2013) w Zespole Ekspertów PRM. W l. 2017/2018 brała aktywny udział w sympozjach Ogólnopolskiej Konferencji Kultury oraz w przedsięwzięciu zainicjowanym przez MKiDN w celu opracowania nowej ustawy dotyczącej zmiany statusu polskich artystów wykluczonym z systemu ubezpieczeń społecznych.

W ZG zajmuje się głównie problematyką edukacji i pedagogiki muzycznej oraz zagadnieniami prawnymi związanymi z ustawą o statusie artysty czy ze Statutem SPAM.

W 2006 r. otrzymała Brązowy Medal Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

W Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków od 1988, w l. 1997-2007 sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej, w ZG od 2007 roku.

WICEPREZES MARTA STRASZYŃSKAAbsolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina (obecnie UMFC) w Warszawie w klasie altówki prof. Stefana Kamasy.

Od 1983 muzyk orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie.
Kameralistka, menadżer kultury. Koncertuje z założonymi przez siebie zespołami „Trio Archetto”, "Quartetto con l'anima” oraz Trio harfowe.

Odznaczona Złotą Odznaką SPAM.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 1988, od 2015 - przewodnicząca Oddziału Warszawskiego, w ZG od 2017 roku.


CZŁONEK ZARZĄDU KATARZYNA JANCZEWSKA-SOŁOMKO


Muzykolog, pedagog, dr n. humanistycznych (1983). Ukończyła Uniwersytet Warszawski (muzykologia pod kierunkiem prof. Mariana Sobieskiego), odbyła blisko roczną specjalizację w Państwowym Konserwatorium w Sofii u prof. Stojana-Dżudżewa, doktorat obroniła pod kierunkiem prof. Ireny Wojnar. W 1959 rozpoczęła pracę jako nauczyciel umuzykalnienia w szkolnictwie muzycznych stopnia pierwszego, następnie wizytator w Zarządzie Szkół Artystycznych i metodyk oraz kierownik sekcji wydawnictw w Centralnym Ośrodku Pedagogicznym Szkolnictwa Artystycznego, redaktor Materiałów Pomocniczych dla Nauczycieli Szkół i Ognisk Artystycznych i autor publikacji pedagogicznych. Czynny uczestnik Kongresu Upowszechniania Kultury Muzycznej (1979).

Od 1987 adiunkt naukowo-badawczy w Zakładzie Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych Biblioteki Narodowej w Warszawie (obecnie współpracownik).Uczestnik konferencji międzynarodowych (Moskwa, Kijów, Oslo, Pretoria, Warszawa) i wielu ogólnopolskich, na których prezentowała rezultaty prac badawczych (m.in. uczestniczka panelu podczas II Konwencji Muzyki Polskiej).

Autorka licznych publikacji książkowych i innych, m.in.  artykułów, materiałów pokonferencyjnych, haseł do encyklopedii (m.in. NGoveD), opracowań, dyskografii, recenzji - drukowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Są one wynikiem pionierskich badań prowadzonych w Polsce oraz w Rosji (Moskwa, Petersburg), Bułgarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, na Litwie, Łotwie, Ukrainie (Kijów i Lwów), we Francji. Inicjatorka, autorka scenariuszy, komisarz i komentator wystaw oraz cyklu prezentacji nagrań historycznych w BN i wykładów dla studentów muzykologii z Warszawy, Poznania i Krakowa. Prowadzi też prace nad zachowaniem historycznego dziedzictwa fonograficznego. Koordynator i współautorka projektu SPAM (strony internetowej) w ramach programu IMiT Muzyczne białe plamy – Działalność artystyczna i pedagogiczna Ireny Dubiskiej. Autorka audycji muzycznych PR dla zagranicy, wykładów m.in. w konserwatorium sofijskim oraz w Ośrodku Polskim w Sofii na temat muzyki polskiej (w l. 60-ych), w Chicago, Florencji. Wypowiadała się na tematy muzyczne w telewizji polskiej, ukraińskiej, w Programie II PR, w radio chicagowskim.    

Laureatka Nagrody im. A. Łysakowskiego w kategorii prac naukowych za Dyskopedię poloników do roku 1918, za Dyskopedię poloników 1919-1939 otrzymała nagrodę Association for Recorded Sound Collections – Awards For Excellence w kategorii badań historii nagrań.

Reprezentowała SPAM w komisjach MKiDN oraz IMiT, m.in. w kilku edycjach powołanej przez Departament Twórczości Komisji Promocji, także projektu „Kompozytor-rezydent”, w komisji Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, reprezentant na konferencji Powszechna Edukacja Muzyczna – obowiązek czy szansa, delegat na walny zjazd STOART, delegat SPAM do Rady Kultury MKiS, na Kongres Kultury Polskiej. Redaktor Kroniki Jubileuszowej SPAM, wielu edycji Biuletynu naszego Stowarzyszenia, redaktor i autor haseł wydanego pod egidą SPAM Leksykonu polskich muzyków-pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 oraz współautorka pracy Muzycy pedagodzy w kulturze polskiej urodzeni do 1871 roku. Leksykon.    

Należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Członek Honorowy i przewodnicząca Sekcji Fonotek), Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Koła Naukowego Towarzystwa im. K. Szymanowskiego.

Uhonorowana m. in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Syrenką „Za Zasługi dla Warszawy”, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Honorową Odznaką SBP; otrzymała też dyplom uznania oraz nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 1969, w ZG od 13.X.1988 (w l. 1984-1988 zastępca członka); w tym czasie była 13 lat Wiceprezes; przewodnicząca Komisji d.s. Pedagogiki Muzycznej. Zasłużony Członek SPAM, odznaczona Medalem SPAM „Za Zasługi dla Muzyki Polskiej”, Złotą Odznaką SPAM, dyplomem uznania.


SEKRETARZ ALEKSANDRA DEMOWSKA-MADEJSKADr sztuk muzycznych (studia doktoranckie w klasie altówki prof. J. Kukuły-Kopczyńskiej w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi). Pochodzi z Katowic, gdzie ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego, naukę kontynuowała w warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w klasie prof. M. Marczyka (studia magisterskie) oraz prof. P. Reicherta (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopin - staż artystyczny). Studiowała też w Royal Flemisch Conservatoire w Antwerpii pod kierunkiem prof. L. De Neve. W l. 2008 i 2010 otrzymała nagrodę Rektora UMFC.

W l. 2001-2011 brała udział w kursach mistrzowskich profesorów: H. Beyerle, I. Wincor, S. Kamasa, E. Rose, J. Kosmala, P. Reicherst, W. Kloss, G. Hamann, D. Rossi oraz Fine Arts String Quartet (w ramach XV Festiwalu Wielkanocnego L. van Beethovena) i Scharoun Ensemble (stypendium i kursy z muzykami Filharmonii Berlińskiej podczas Festiwalu Zermatt 2006 (Szwajcaria).

Laureatka konkursu Grand Prize Virtuoso w Salzburgu - Mozarteum (I m. w zakresie muzyki kameralnej), festiwalu Kammermusikfestival Allegro Vivo w Horn, finalistka  10 Concorso Internationale di Musica da Camera Gaetano Zinetti (Werona) oraz VIII i edycji Muzyczne Forum Młodych przy Austriackim Forum Kultury w Warszawie. Jako muzyk kameralista brała udział w wielu festiwalach, m.in. w Słupsku, Zakopanem, Wrocławiu, Łodzi, Radziejowicach, Warszawie, Poznaniu, Solcu n. Wisłą oraz w Czechach i na Łotwie, w Festiwalu Warszawska Jesień 2018Sacrum Profanum 2018.

Jako solistka występowała z orkiestrami w Gorzowie, Radomiu, Wrocławiu, z zespołem "Orkiestra Intercamerata", z Sinfonią Iuventus.

Była członkiem European Union Youth Orchestra, z którą występowała m.in. w Concertgebouw, Royal Albert Hall (Londyn) i Konzerthaus (Berlin). W l. 2008-2013 etatowy muzyk Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Współpracuje jako muzyk orkiestry m.in z Filharmonią Narodową, Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie, Filharmonią Gorzowską. Jest członkiem Tria Integro, Tria Olympus Mons  (z którymi koncertowała w Polsce, Austrii, we Włoszech) oraz kwartetu smyczkowego "Nostradamus", z którym dokonała licznych prawykonań współczesnej muzyki austriackiej i polskiej w ramach programu MKiDN Priorytet - Zamówienia kompozytorskie  oraz programu IMiT Nowe Interpretacje II. Ponadto jest członkiem zespołu muzyki współczesnej #Ensemble (Hashtag Ensemble), stale współpracuje z klarnecistą A. Eljasińskim.   

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 2011, w ZG od 2012.
SKARBNIK PIOTR DĄBROWSKI

Edukację muzyczną rozpoczął w wieku osiemnastu lat  w klasie puzonu Roberta Krajewskiego w szkole muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie, następnie ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w tej specjalności.

Pod koniec studiów został przyjęty do orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, gdzie pracuje do chwili obecnej. Oprócz muzyki orkiestrowej zainteresowany kameralistyką, a tę pasję realizuje w zespołach puzonowych, takich jak „Hibiki Trombones”, a zwłaszcza „Trombastic”, którego jest wieloletnim członkiem. Dzięki współpracy z tym zespołem zetknął się z wykonawstwem na instrumentach historycznych, a swoje umiejętności w tej dziedzinie pogłębia na kursach mistrzowskich u takich wirtuozów, jak Wim Becu czy Adam Woolf.

Chcąc zgłębić pod względem dokumentacji historycznej zagadnienia związane z wykonawstwem, podjął studia na muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pisze prace dyplomową o historii puzonu oraz jego obecności w Polsce w XVI i XVIII wieku. Pragnie, aby dęte instrumenty renesansowe były częściej spotykane w salach koncertowych i aby gra na nich była popularyzowana szczególnie wśród muzykujących amatorów.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 2016, w ZG od 2017 roku.ZASTĘPCA SKARBNIKA KAMIL ZAWADZKI
Dr sztuki w dziedzinie muzycznej w dyscyplinie instrumentalistyka. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku siedmiu lat; pracował pod kierunkiem profesorów:  Zenona Ostalczyka, Jolanty Siry-Osmolińskiej oraz Tomasza Bartosiaka. W wieku jedenastu lat wygrał przesłuchania makroregionalne Województwa Łódzkiego (1997). W roku 2009 ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Iwony Wojciechowskiej.

Wielokrotnie brał udział w kursach mistrzowskich w klasach profesorów: Iwony Wojciechowskiej, Wolfganga Marschnera, Konstantego Andrzeja Kulki, Edwarda Zienkowskiego, Moniki Urbaniak-Lisik, Igora Frołowa, Larissy Kolos, Mirosława Ławrynowicza, Wiesława Kwaśnego, Walentyny Jakubowskiej.

Uczestnik i laureat konkursów krajowych i międzynarodowych: II i III Ogólnopolski Konkurs Na Najlepszy Recital w Żaganiu – laureat najwyższego przyznawanego stypendium (2010, 2011), Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy w Sion pod dyrekcją maestro Shlomo Mintza (Szwajcaria 2009), Laureat Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2009), II nagroda w Konkursie Sonat Solowych (Łódź 2008), Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Skrzypcowy – IV nagroda – wyróżnienie (2006), Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Ireny Dubiskiej – II nagroda (pierwszej nie przyznano) oraz nagroda dla największej indywidualności artystycznej (Łódź 2003), Ogólnopolski Konkurs Młodych instrumentalistów w Bydgoszczy - I Nagroda oraz Nagroda specjalna prof. Krzysztofa Sperskiego (2003). W roku 2003 podczas koncertu Mistrz i Uczeń wystąpił z Konstantym A. Kulką w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku.

Od 2010 zatrudniony na stanowisku asystenta w AM im G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W r. 2011/2012 otrzymał stypendium tejże Akademii dla najlepszych doktorantów, był również członkiem senatu uczelni. W 2012 z orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej zainaugurował festiwal im. T. Wrońskiego Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki, z którą następnie czterokrotnie wystąpił w kolejnych sezonach artystycznych. Wykładowca Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Żaganiu, Letniej Akademii Muzyki w Łodzi oraz Młodzieżowej Akademii Muzycznej w Łodzi.

W r. 2012/2013 wybrany członkiem Rady Wydziału Instrumentalnego oraz zarządu Oddziału Łódzkiego SPAM.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 2011, w ZG SPAM od 2017 roku. 


ZASTĘPCA SEKRETARZA WOJCIECH ŚWIĘTOŃSKI
Dr Wojciech Świętoński jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalla (2008). Kameralistykę fortepianową studiował pod kierunkiem prof. Jerzego Marchwińskiego. Ukończył dwuletni Staż Artystyczny w zakresie wykonawstwa muzyki kameralnej (2010) oraz II i III edycję Podyplomowego Międzywydziałowego Studium Pieśni (2012,2013) na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W roku 2019 uzyskał stopień doktora sztuki. Jest jednym z trzech uczestników elitarnego ‘Kursu mistrzowskiego’ Maestro Ivo Pogorelicha. Pozostając z nim w stałym kontakcie, nieustanie czerpie inspiracje z licznych wskazówek Mistrza.

Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych w Kijowie i Rzymie. Regularnie występuje w salach koncertowych Europy, z recitalami i z towarzyszeniem orkiestry. Współpracował z wieloma zespołami (Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Polska Orkiestra Radiowa, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia), występując pod batutą m.in. Moniki Wolińskiej, Grzegorza Mielimąki, Tomasza Bugaja oraz Szymona Kawalli. Aktywnie koncertował podczas obchodów Roku Karola Szymanowskiego oraz Roku Fryderyka Chopina. Jego występy inaugurowały Paradę Schumana oraz otwarcie Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Wystąpił na takich festiwalach jak: Stagione Concertistica (Tropea), Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów Krakowskich, Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, Festiwal Sopockiej Sztuki Wokalnej, Dni Muzyki Andrzeja Kurylewicza (Warszawa), Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” w Zakopanem, Letni Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach, HART Fest (Oxford), Klavierwoche (Heidelberg).

W jego dorobku nagraniowym znajdują się płyty: Paweł Łukaszewski „Musica profana 2” – płyta nominowana do nagrody Fryderyk, „Wieniec pieśni do słów Marii Konopnickiej” – płyta zrealizowana dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Warszawy, Stanisław Wisłocki „Piano works” – płyta pod patronatem Rektora UMFC, Mikołaj Bugajak "Strange Sounds And Inconceivable Deeds" – „bez wątpienia jeden z najlepszych albumów, jakie w tym roku ukazały się w Polsce” (onet.pl), Przemysław Gintrowski „Tren” – płyta sfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wydanie jej wieńczyło obchody Roku Zbigniewa Herberta.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oraz Stowarzyszenia Artystów STOART. Organizuje i występuje na koncertach promujących współczesną muzykę polską partycypując w programach realizowanych przez Instytut Muzyki i Tańca, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stypendysta Lions Club (2006, 2007), Prezydenta Miasta Białegostoku (2011) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011, 2017, 2020). Artysta współpracujący Filharmonii Narodowej. Twórca i dyrektor artystyczny cyklu koncertów „Chwile ulotne” w Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie. Dokonał prawykonań utworów napisanych przez kompozytorów będących pedagogami  Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina: Weroniki Ratusińskiej, Miłosza Bembinowa, Bartosza Kowalskiego i Pawła Łukaszewskiego. Jest propagatorem muzyki Stanisława Wisłockiego.

CZŁONEK ZARZĄDU BARBARA KUBIAK
Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. Już w czasie studiów zadebiutowała na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu partią Pierwszej Damy w „Czarodziejskim Flecie” Mozarta. Od 1987 roku jest na stałe związana z tą sceną operową. Współpracuje z najlepszymi teatrami operowymi w Polsce. Wraz z Teatrem Wielkim-Operą Narodową w Warszawie wystąpiła w partii Abigaille w Nabucco G. Verdiego na Beijing Music Festival w Pekinie (Chiny) oraz Afrodite Opera Festival w Pafos (Cypr). Z Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą Krakowską, Operą Dolnośląską oraz Teatrem Wielkim w Poznaniu artystka wyjeżdżała na liczne tournee zagraniczne, m.in. do Holandii, Belgii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz na Kubę, gdzie prezentowała się tamtejszej publiczności w repertuarze verdiowskim: Aida (Aida), Abigaille (Nabucco), Leonora (La forza del destino), Leonora (Il Trovatore), pucciniowskim: Tosca, Madama Butterfly czy V. Belliniego Norma. W dorobku fonograficznym artystka posiada pięć albumów – dwie opery Verdiego: Nabucco oraz Il Trovatore, Stabat Mater Karola Szymanowskiego, album „Ave Maria” oraz VIII Symfonię Mahlera Gustava Mahlera.

W swoim repertuarze posiada najpiękniejsze partie z oper Verdiego (Nabucco, Aida, La forza del destino, Il Trovatore, Don Carlos, Otello, Macbeth, Ernani, Un Ballo In Maschera), Pucciniego (Madama Butterfly, Tosca, La Boheme, Turandot, Suor Angelica), Mozarta (Czarodziejski Flet, Wesele Figara), Belliniego (Norma), Beethovena (Fidelio), Donizettiego (Maria Stuarda), Szostakowicza (Lady Makbet Mceńskiego Powiatu) oraz Janacka (Jenufa).

Barbara Kubiak występuje również w repertuarze oratoryjnym i koncertowym. Stale współpracuje z największymi polskimi filharmoniami i festiwalami, wykonując takie dzieła jak War Requiem B. Brittena, II, IV i VIII Symfonię G. Mahlera, II i III Symfonię H. M. Góreckiego, Missa pro pace oraz Angelus W. Kilara, Stabat Mater G. Rossiniego, Stabat Mater A. Dvoraka, Stabat Mater K. Szymanowskiego, Requiem W. A. Mozarta, Requiem G. Verdiego czy Quo Vadis F. Nowowiejskiego. W roku 2009 uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

W 2009 roku otrzymała wyróżnienie w Plebiscycie Publiczności „Biały Bez” dla Najpopularniejszego Artysty Scen Poznańskich.

W 2015 roku otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

W 2017 roku otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, a także Medal Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania im. C. Ratajskiego.

W 2019 roku otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi.

W 2023 roku uzyskała tytuł profesor Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego. 

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków od 2006 roku, a od października 2023 Członek Zarządu Głównego SPAM.

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M