Archiwum: Listopad 2022

FESTIWAL PUZONOWY START!

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na warsztaty i koncerty III Międzynarodowego Festiwalu Puzonu Historycznego i Cynku!!!


Na facebooku festiwalu znajdziecie wszystkie informacje i aktualności oraz zdjęcia i filmy z tegorocznej edycji. Dziękujemy Teatrowi Wielkiemu - Operze Narodowej za pomoc w organizacji festiwalu oraz głównym sponsorom: ZAIKS i STOART oraz wszystkim osobom, które przyczyniają się do tego, że co roku, w Salach Redutowych rozbrzmiewają dźwięki dawnej muzyki wykonywanej na dawnych instrumentach!

https://www.facebook.com/Festiwalpuzonu/


Czytaj więcej »

Zapraszamy do Wiednia!

Dnia 7 grudnia 2022 roku, o godz. 19.30 w Sali koncertowej Magna Auditorium wiedeńskiego Musikverein odbędzie się prawykonanie dwóch z czterech części dzieła Piotra Tabakiernika (*1986) "Novae Sonatae Rosarii" (2020/22)
„NOVAE SONATAE ROSARII” 
Czytaj więcej »

“Ludzie-Kwesta-Twórcy” – koncert upamiętniający twórców kwest na Starym Cmentarzu

“Ludzie-Kwesta-Twórcy” – koncert upamiętniający twórców kwest na Starym Cmentarzu

27 listopada 2022
16:00
Czytaj więcej »

Zebrania wyborcze STOART

Zarząd Związku Artystów Wykonawców STOART zawiadamia, że działając na podstawie § 45 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 32, § 33 ust. 4 i § 34 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu STOART, w celu dokonania wyboru 201 delegatów na Walne Zebranie Delegatów STOART kolejnej kadencji, zwołuje w następujących terminach Zebrania Wyborcze:

 • dla członków STOART, którzy jako wiodący gatunek muzyki wskazali muzykę jazzową – na dzień 29 listopada 2022 r., godz. 10 30;

 • dla członków STOART, którzy jako wiodący gatunek muzyki wskazali muzykę klasyczną – na dzień 29 listopada 2022 r., godz. 14 00;

 • dla członków STOART, którzy jako wiodący gatunek muzyki wskazali muzykę rozrywkową – na dzień 30 listopada 2022 r., godz. 10 30. 

Zgodnie z uchwałą Zarządu nr 3039/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. członkowie STOART będą mogli uczestniczyć w Zebraniach Wyborczych i wykonywać prawo głosu:

 • osobiście – w Hotelu Gromada (Dom Chłopa), Pl. Powstańców Warszawy 2
  w Warszawie (wcześniejsze zgłoszenie takiego udziału nie jest konieczne), albo 

 • zdalnie – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w następujący sposób:

  • wniosek o umożliwienie zdalnego udziału należy złożyć na piśmie (wg załączonego wzoru) do Zarządu STOART, na adres Biura STOART:
   ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, najpóźniej dnia 22 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu wniosku, a nie data jego wysłania);

  • na adres e-mail wskazany w powyższym wniosku zostaną wysłane informacje umożliwiające zalogowanie się na stronie internetowej, na której będzie możliwe obserwowanie transmisji z obrad, wypowiadanie się w toku obrad oraz wykonywanie prawa głosu;

  • do zdalnego udziału w Zebraniu Wyborczym konieczne jest posiadanie komputera z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari) albo urządzenia mobilnego posiadającego co najmniej 2 GB pamięci operacyjnej z zainstalowanym systemem iOS lub systemem Android w wersji minimum 5.1 oraz stabilnego łącza internetowego o przepustowości co najmniej 5 Mb/s (download i upload).

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 33 ust. 5 i 6 oraz § 34 Statutu STOART:

 • w Zebraniach Wyborczych mają prawo brać udział członkowie STOART, których członkostwo nie zostało zawieszone;

 • każdy członek STOART może wziąć udział w tylko w jednym Zebraniu Wyborczym, tj.
  w Zebraniu w ramach tego gatunku muzyki, który określił jako wiodący (wg stanu na dzień 15 listopada 2022 r.); zgodnie z uchwałą Zarządu STOART nr 3039/2022 z dnia 3 listopada 2022 r., ewentualna pisemna deklaracja o zmianie wiodącego gatunku muzyki, w ramach którego członek STOART zamierza uczestniczyć w Zebraniu Wyborczym, powinna wpłynąć do Biura STOART nie później niż w dniu 15 listopada 2022 r.;

 • przedmiotem Zebrania Wyborczego nie mogą być inne sprawy niż wybór delegatów oraz ich zastępców;

 • kandydatów na delegatów w ramach danego gatunku muzyki mogą zgłaszać członkowie STOART uprawnieni do udziału w Zebraniu Wyborczym w ramach tego gatunku;

 • kandydatem na delegata w ramach danego gatunku muzyki może być członek STOART, który:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  • bierze udział w Zebraniu Wyborczym w ramach tego samego gatunku muzyki (osobiście albo zdalnie) oraz wyraził zgodę na kandydowanie;

  • nie bierze udziału w Zebraniu Wyborczym, ale wyraził pisemną zgodę na przedstawienie jego kandydatury przez innego członka, który bierze udział
   w Zebraniu Wyborczym w ramach tego samego gatunku muzyki (osobiście albo zdalnie, przy czym zgoda na zgłoszenie kandydatury musi być doręczona prezydium Zebrania Wyborczego na piśmie); jeden członek może zgłosić w tym trybie tylko jednego kandydata;

  • nie jest członkiem komisji skrutacyjnej na Zebraniu Wyborczym;

 • zgodnie z § 34 ust. 5 Statutu STOART, na każdym Zebraniu Wyborczym dokonuje się wyboru 67 delegatów, przy czym w razie zgłoszenia mniejszej liczby kandydatów na Zebraniach w ramach gatunków muzyka jazzowa i muzyka klasyczna, pozostałych delegatów wybiorą członkowie STOART na Zebraniu w ramach gatunku muzyka rozrywkowa;

 • każde z Zebrań Wyborczych może dodatkowo zdecydować o wyborze maksymalnie 5 zastępców delegata.

 

Serdecznie zapraszamy!

Jan Drozdowski - Przewodniczący Zarządu ZAW STOART
oraz
Wincenty Krawczyk - Sekretarz Zarządu ZAW STOART

Czytaj więcej »

Fonie Lublina 2022

Niepodległa w dźwięki zaklęta

20 listopada 2022, niedziela, godz. 17:00
Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
Katowicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

I Międzynarodowy Festiwal CANTAREUM 2022

Drogi do Niepodległej 

13 listopada 2022, godz. 18.00 
Biała Synagoga, Sejny
Czytaj więcej »

Zmarła Gabriela Teresa Cwojdzińska

Z przykrością i wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 5 listopada 2022 r. zmarła nasza wielce zasłużona Koleżanka Gabriela Teresa Cwojdzińska, Senator I Kadencji, aktywna działaczka Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, Honorowy Obywatel Koszalina.

Ceremonie pogrzebowe odbędą się w Katedrze w Koszalinie w dniu 10 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00


Czytaj więcej »

Przesłuchania do Orkiestry Filharmonii Narodowej - HARFA

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko
MUZYK SOLISTA – HARFA – 1/2 ETATU
PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
20 lutego 2023 – I ETAP oraz 21 lutego 2023 – II ETAP
Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia
2023.
Czytaj więcej »

Akcja Znicz


W hołdzie i pamięci

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków


Czytaj więcej »

W hołdzie Mistrzowi

200-lecie urodzin Césara Francka


3 listopada 2022, godz. 19.00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska
Olsztyn

Czytaj więcej »

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M