Przetwarzanie danych osobowych

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Niniejszym przedstawiamy informację, z której dowie się Pani/Pan, w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz jakie ma Pani/Pan związane z tym prawa.


Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków (dalej zwane: Stowarzyszeniem)

ul. Marszałkowska 84/92 lokal 202

00-514 Warszawa

Kontakt telefoniczny tel. + 48 226212802 mail: stowpolartmuz@gmail.com


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z Biurem ZG SPAM pod adresem e-mail:stowpolartmuz@gmail.com lub pod numerem telefonu 22-621-28-02.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie?

Dane będą przetwarzane w celu:

 •   ewidencji członków w bazie danych Stowarzyszenia, mieszczącej się w Biurze Zarządu Głównego SPAM i zarządach jednostek terenowych Stowarzyszenia,
 •   analizy opłacania składek członkowskich, informowania o zaleganiu w opłatach członkowskich oraz w celu skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
 •   dopasowania preferowanego sposobu komunikacji: telefonicznego, listownego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,- sporządzania raportów, zestawień, statystyk na potrzeby własne, organizacji krajowych, międzynarodowych oraz wymaganych zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa,
 •   wystawiania legitymacji członkowskich, dyplomów, nagród SPAM, ubiegania się o nagrody resortowe i Państwowe dla członków Stowarzyszenia,
 •   przesyłania informacji o zebraniach członków SPAM, Zjazdach Zwyczajnych i Nadzwyczajnych SPAM,
 •   przesyłania dokumentów, biuletynu, informacji o działalności Zarządu Głównego i innych organów Stowarzyszenia,- wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach, akcjach, koncertach, szkoleniach i innych zawartych w statucie SPAM formach naszej działalności,
 •   promowania i zachęcania do uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach,
 •   tworzenia, zawierania i przechowywania w celu kontroli urzędów państwowych umów o dzieło, zlecenie, wolontariackich, umów o pracę i innych niezbędnych przy działalności Stowarzyszenia dokumentów,- realizacji naszych statutowych i prawnych zobowiązań,
 •   finansowego wsparcia naszych działań,
 •   przechowywania historii wsparcia naszych działań,
 •   przechowywania informacji o żyjących i zmarłych członkach SPAM, sporządzania prac naukowych, leksykonów, stron internetowych poświęconych pamięci naszych członków, akcji "znicz" i innych tym podobnych.


Jakie kategorie danych Stowarzyszenie przetwarza?

 1. imię (imiona) i nazwisko, adres kontaktowy, numer telefonu, adres e-mail, tytuł, stanowisko, miejsce zatrudnienia, rok i miejsce urodzenia, skany dyplomów ukończenia szkoły średniej muzycznej lub wyższych studiów muzycznych, akt zgonu, zdjęcia,

 2. CV lub informacje o działalności artystycznej naszych członków, formularz przyjęcia do SPAM, zdjęcia do legitymacji, deklaracji składkowej i innych przesłanych przez naszych członków do Stowarzyszenia, informacje o odznaczeniach,

 3. w przypadku dokumentów nadsyłanych z lub do jednostek terenowych SPAM przetwarzamy dodatkowo: NIP, KRS, adres siedziby, dane Zarządów jednostek, raporty bankowe i kasowe i inne dokumenty księgowe, również inne dane zawarte w dokumentach finansowych, adres strony www,

 4. informacje o wpłatach składek członkowskich,

 5. dane niezbędne do zawierania i realizacji umów.


Komu udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Stowarzyszenie może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim:

1. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. Przedstawicielstwo zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).


Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Dane będą przechowywane: przez okres działalności Stowarzyszenia.


Jakie Pani/Pan ma prawa?

Osoby, których dane są przetwarzane przez Przedstawicielstwo, mają prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji, jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;

 2. żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;

 3. żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;

 4. ograniczenia przetwarzania;

 5. przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;

 6. wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.


Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z przesłaniem zgłoszenia do przynależenia do Stowarzyszenia, lub poprzez przesłane przez Panią Pana dodatkowe informacje na Pani/Pana temat, zawarciem umowy/realizacją zamówienia pomiędzy Panią/Panem a Stowarzyszeniem bądź instytucją w związku z realizacją projektów artystycznych, pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak KRS albo Internet.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYSTÓW MUZYKÓW
00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 202
tel: (22) 6212802 e-mail: stowpolartmuz@gmail.com
www.spa-m.pl
numer konta: Bank Zachodni WBK nr 10 1090 1883 0000 0001 1479 6785

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M