Zjazd Nadzwyczajny

28.05.2013

W dniu 12 maja 2013 r. w Sali K. Szymanowskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Został on zwołany w celu przegłosowania zmian statutowych oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego poprzedniej kadencji (2007-2012). Zgromadzeni przyjęli uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedniego ZG oraz o udzieleniu mu absolutorium. Nie było ono głosowane podczas XVI Zwyczajnego Zjazdu Delegatów SPAM w kwietniu 2012 roku, gdyż ustępujący Zarząd Główny nie dostarczył w odpowiednim czasie – określonym statutowo – sprawozdania finansowego. Owo sprawozdanie wraz z opisem zostało przesłane delegatom na miesiąc przed Nadzwyczajnym Zjazdem, dzięki czemu możliwe było podjęcie ww. uchwał.

Wprawdzie XVI Zjazd dokonał zmian w Statucie, ale okazały się one niewystarczające wobec wymogów obecnie obowiązującego prawa i konieczności podjęcia przez SPAM działalności gospodarczej dla wspomożenia finansowego naszego Stowarzyszenia.

Głównymi projektodawcami zakresu tej działalności – która musi być szczegółowo określona w Statucie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) oraz jej numeracją – są działacze Oddziału Lubelskiego SPAM. Swoje działania już wkrótce będą mogli realizować niezależnie od Zarządu Głównego, dzięki rozszerzeniu Statutu i wpisaniu władz Oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym lubelskiego sądu gospodarczego.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SPAM należy uznać za sukces obecnego Zarządu Głównego, bowiem Stowarzyszenie po tym Zjeździe jest w zdecydowanie lepszej – niż poprzednio – sytuacji. Po zarejestrowaniu zmian Statutu – co potrwa kilka tygodni – jego stan prawny będzie w pełni odpowiadał dzisiejszym wymogom prawa powszechnego. Warto zaznaczyć, że obecnie władze państwa zaostrzają rygory funkcjonowania stowarzyszeń, tak więc prowadzenie tego typu organizacji wymaga od działaczy coraz większej wiedzy i umiejętności. Do wykonywania czynności prawnych konieczne jest angażowanie prawników, co wiąże się z obciążeniami finansowymi.

Nasze Stowarzyszenie jest jedyną w Polsce organizacją kompleksowo zajmującą się sprawami muzyków i muzyki polskiej. By dalej istnieć, musi pozyskać znacznie większą liczbę członków wnoszących swoje składki, jak również działaczy terenowych w całej Polsce.

Krzysztof Szczepański

Główny sponsor Nadzwyczajnego Zjazdu SPAM: