Zapraszamy do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

22.07.2011

Zapraszamy do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

oraz zakładania Kół SPAM w całej Polsce!

Kto może zostać członkiem SPAM?

-  Członkiem rzeczywistym może być pełnoletni obywatel Polski bez względu na miejsce zamieszkania, lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) posiada dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych lub szkoły muzycznej II stopnia;

2) czynnie uprawia działalność w zakresie tworzenia, wykonywania, utrwalania lub rozpowszechniania muzyki, pedagogiki lub publicystyki muzycznej albo w inny sposób zaangażowany jest w działalność muzyczną lub na rzecz muzyki.

Jakie mam prawa i jaką działalność mogę prowadzić jako członek SPAM?

- Będąc członkiem Koła lub Oddziału mogę organizować i firmować koncerty, konkursy, sympozja, kursy oraz działalność klubową (w ramach możliwości własnych lub we współdziałaniu z członkami wspierającymi, sponsorami i innymi organizatorami).

- Koła i Odziały mogą starać się o dotacje na swoją działalność np. z konkursów małych grantów urzędów miast, środków europejskich bądź programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Inspirować i prowadzić działalność naukowo-badawczą w dziedzinie muzyki oraz publikować wyniki tych badań (w ramach możliwości własnych lub za pomocą innych źródeł finansowania).

- Współpracować ze stowarzyszeniami twórców i artystów wykonawców w kraju i za granicą.

- Redagować i rozpowszechniać biuletyny SPAM oraz inne publikacje lub audycje autorstwa lub współautorstwa członków SPAM (w ramach możliwości własnych lub we współdziałaniu z członkami wspierającymi, sponsorami i innymi stosownymi podmiotami.

- SPAM realizuje swoje cele poprzez desygnowanie swoich kandydatów do organów państwowych i samorządowych na podstawie obowiązującego ustawodawstwa.

Ilu członków SPAM potrzebuję aby założyć Koło lub Oddział SPAM?

- Koła mogą działać przy oddziałach lub być samodzielnymi jednostkami. Status Koła Samodzielnego może uzyskać Koło zrzeszające co najmniej 15 członków SPAM, na mocy uchwały Zebrania członków tego Koła lub z inicjatywy Zarządu Głównego.

Koło Samodzielne podlega bezpośrednio Zarządowi Głównemu.

- Oddział tworzą co najmniej 2 Koła zrzeszające łącznie nie mniej, niż 25 członków SPAM zamieszkałych w danym regionie.