XVI Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

30.12.2011

Prosimy o wybranie zastępców delegatów!

ZAWIADOMIENIE

O XVI ZWYCZAJNYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW SPAM

Na podstawie § 28 ust.3 Statutu SPAM Zarząd Główny zawiadamia, że:

1. Zjazd odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2012 r. (niedziela) w sali operowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2. Początek obrad punktualnie o godz. 10.30, przewidywane zakończenie ok. godz.18.00. Delegacje będą rozliczane na miejscu.

2. Liczba członków Waszego Oddziału/Koła, którzy uiścili składki co najmniej do 2011r. wynosi wg danych w kartotece Zarządu Głównego (…) Zatem zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Główny kluczem wyborczym ( jeden Delegat na każdą rozpoczętą dwudziestkę członków terenowej jednostki organizacyjnej) Wasz Oddział/Koło jest uprawniony(e) do wyboru (…) Delegata/Delegatów na Zjazd. Informujemy, że Delegatem może być członek rzeczywisty w rozumieniu § 17 i  § 18 statutu, a więc niezalegający w opłatach członkowskich. Przypominamy, że na podstawie § 28 ust.1 pkt 1 Statutu w Zjeździe będą również uczestniczyć z głosem stanowiącym Członkowie Honorowi SPAM oraz członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądów Koleżeńskich bez konieczności wybierania ich na Delegatów.

3. Pierwszą turę Walnego Zebrania członków Oddziału/Koła Wasz Zarząd powinien zwołać do końca stycznia 2012 r. Kompetencje I tury Walnego Zebrania określa § 42 ust.2 Statutu. Niezwłocznie po zakończeniu I tury Walnego Zebrania (w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2012 r.) Zarząd Waszego Oddziału/Koła obowiązany jest przesłać Zarządowi Głównemu:

 • protokół z Walnego Zebrania
 • sprawozdanie z działalności Oddziału/Koła w upływającej kadencji, w formie wypełnionego formularza (załączniki: część a. informacyjna, b. sprawozdanie z działalności). Formularze można pobrać także ze strony internetowej SPAM www.spa-m.pl i wysłać drogą mailową na adres stowpolartmuz@gmail.com
 • wnioski na Zjazd, które zostały uchwalone przez Walne Zebranie
 • nazwiska, imiona i aktualne adresy, e-mail Delegata i zastępców Delegata wybranych na Zjazd przez Walne Zebranie.

4. Zarząd Główny przesyła następujący projekt porządku obrad Zjazdu:

  1. otwarcie Zjazdu (Prezes SPAM)
  2. wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i z-cy Sekretarza Zjazdu
  3. wybór Komisji Mandatowej Zjazdu
  4. wręczenie odznaczeń i wyróżnień członkom SPAM
  5. wystąpienia gości Zjazdu
  6. oświadczenie Komisji Mandatowej
  7. uchwalenie regulaminu obrad
  8. uchwalenie porządku obrad
  9. wybór Komisji Wnioskowej
  10. dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądów Koleżeńskich
  11. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
  12. wystąpienie programowe, dyskusja

13.  zgłoszenie kandydatur do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądów Koleżeńskich

  1. wybór Komisji Skrutacyjnej
  2. głosowanie kandydatur do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądów Koleżeńskich

przerwa obiadowa

  1. rozpatrzenie i głosowanie wniosków o zmianie w Statucie SPAM
  2. dyskusja i głosowanie nad wnioskami złożonymi do Zjazdu
  3. ogłoszenie wyniku wyborów do Zarządu Głównego
  4. ogłoszenie wyników ukonstytuowania się Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
  5. podjęcie uchwały Zjazdowej
  6. wolne wnioski
  7. zamknięcie obrad

Komisja Zjazdowa:

Mirosław Pietkiewicz – przewodniczący

Małgorzata Chmurzyńska

Stefan Kruczkowski

Jan Popis

Komisja Programowa:

Jerzy Łysiński – przewodniczący

Jakub Burzyński

Aleksandra Demowska

Jan Popis

Komisja Statutowa:

Stefan Kruczkowski – przewodniczący

Jakub Burzyński

Anna Markiewicz

Wincenty Krawczyk

Jolanta Sobczak-Smołka

Materiały dostępne w zakładce DOKUMENTY

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M