Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej

13.10.2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, którego zadaniem będzie kierowanie Operą i Filharmonią Podlaską – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku i reprezentowanie jej na zewnątrz, zarządzanie majątkiem instytucji, kształtowanie działalności statutowej, dobór i właściwe wykorzystanie kadry, zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz właściwych warunków pracy - instytucji kultury Województwa Podlaskiego, funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, zwanego dalej OiFP-ECS jest spełnienie następujących kryteriów:

1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowany kierunek/specjalność: prawo, ekonomia, zarządzanie;

2) co najmniej 10-letni staż pracy, w tym 3-letni w sferze kultury;

3) co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

4) doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami zewnętrznymi, w szczególności z UE;

5) brak przeciwwskazań zdrowotnych;

6) niekaralność.

2. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora OiFP-ECS;

2) pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania (programowej, organizacyjnej i finansowej) OiFP-ECS na okres 3 sezonów artystycznych z uwzględnieniem aktualnej kondycji instytucji (do 10 stron formatu A-4, czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5);

3) kwestionariusz osobowy z fotografią;

4) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

5) kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

6) świadectwa pracy (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata) potwierdzające staż pracy - pkt 1. ppkt 2);

7) dokumenty (oryginały lub kopie dyplomów, zaświadczeń, oświadczeń, świadectw pracy itp potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata) potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenia wymienione w pkt. 1. ppkt. 1), 3) i 4);

8) zaświadczenie o stanie zdrowia wskazujące na brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.);

11) oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora OiFP-ECS;

13) adres do korespondencji, w tym elektronicznej;

14) do oferty mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe, w tym opinie i rekomendacje.

3. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie w pkt 1 i 2.

4. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora OiFP-ECS odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym i dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku na adres:
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok lub składać osobiście
w sekretariacie Departamentu pok. 305. w terminie do 31 października 2014 r.
W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty listem poleconym decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie, nie będą rozpatrywane.

6. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

7. O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

8. Zapoznanie się kandydatów z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności OiFP-ECS możliwe jest w siedzibie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok, piętro III, pok. 309, tel. 856654537, w godzinach 8.00 – 15.00.

9. Zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyników.

10. Przewidywane rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od daty upływu terminu składania ofert.

11. Informacje o regulaminie komisji konkursowej, kryteriach oceny, wyniku konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.

12. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, III piętro, pok. 309, Tel. 856654537, e-mail: maria.szyszko@wrotapodlasia.pl

13. Objęcie stanowiska dyrektora, na okres minimum trzech sezonów artystycznych, nastąpi nie wcześniej niż od 1 lutego 2015 r.


Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M