Archiwum: Marzec 2021

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK SOLISTA-ZASTĘPCA KONCERTMISTRZA (I SKRZYPCE - PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

31 MAJA 2021 g. 9:00 – I ETAP oraz 1 CZERWCA 2021 – II ETAP

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2021.

 

Wskazane jest doświadczenie w specjalności skrzypce solista. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/ - prosimy o informację, które koncerty skrzypcowe Państwo wybierają.

 

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

 

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

 

 1. W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy D-dur KV 218 lub A-dur KV 219, I cz. z kadencją J. Joachima
 2. Koncert skrzypcowy I cz. z kadencją do wyboru:
  Czajkowski, Beethoven, Brahms, Sibelius, Wieniawski (Nr 1 fis-moll i Nr 2 d-moll), Karłowicz
  lub Szostakowicz (I koncert, I i II cz. kadencja)
 3. J. S. Bach – 2 kontrastujące części lub Tempo di ciaccona na skrzypce solo BWV 1001-1006
 4. Sola orkiestrowe:

Rimski-Korsakow – Szeherezada                J. S. Bach – Msza h-moll

R. Strauss – Ein heldenleben                                   Szostakowicz – Symfonia nr 6

Beethoven – Missa solemnis

 

 1. Fragmenty orkiestrowe:

W. A. Mozart – Wesele figara, uwertura                  Karłowicz – Stanisław i Anna Oświecimowie

Beethoven – Symfonia nr 6, scherzo, takty 1-84     Prokofiew – Romeo i Julia, śmierć Tybalda

Schumann – Symfonia nr 2, scherzo, takty 1-97

Czytaj więcej »

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 marca 2021 roku zmarł Jerzy Gonczorowski


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 15 marca 2021 roku zmarł Jerzy Gonczorowski artysta muzyk-trębacz. Zasłużony Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Człowiek dobrego serca, skromny i życzliwy. Jego życiem była muzyka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 marca 2021 roku o godzinie 14.00 w kościele pw. św. Grzegorza Wielkiego w Warszawie, ul. Wolska 180/182, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu.

Czytaj więcej »

Msza żałobna za Halinę i Jerzego Górzyńskich


Msza żałobna za Halinę i Jerzego Górzyńskich odbędzie się 26 marca 2021 roku o godz. 10.00 w Kościele Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie.
Czytaj więcej »

Fonie Lublina 2021 - Beethoven... i co dalej?

Beethoven... i co dalej?

28 marca 2021, godz. 19:00
premiera on-line
Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Czytaj więcej »

Odpowiedzi na pytania zadane podczas webinaru: Sztuka czy usługa? Dzieło czy zlecenie?

1. Czy w ustawie o prawach autorskich i pokrewnych jakikolwiek zapis wskazuje na możliwość zawarcia umowy o dzieło na artystyczne wykonanie lub to neguje? Jak chroni wykonawców ta ustawa?

Art. 54 wprowadza termin „zamawiający”, który jest stroną umowy o dzieło. Możemy powołać się również na art. 85 ustawy, gdzie jest wyraźne wskazanie, że wykonawca w sposób „twórczy” przyczynia się do powstania dzieła, czyli tworzy artystyczne wykonanie; Art. 8 ustawy, który mówi z kolei o twórcy, dlatego nie ma najmniejszych wątpliwości, że ustawodawcy chodziło o zawieranie umowy o dzieło i wypłacanie jednorazowego honorarium na podstawie takiej umowy cywilnoprawnej.

Czytaj więcej »

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Kalisza

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego
Filharmonii Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu 62-800, al. Wolności 2
 1. Informacje ogólne.

 1. Stanowisko: dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Kaliskiej,
  forma zatrudnienia: pełny etat, czas określony 3-5 sezonów artystycznych.

 2. Podstawowe zadania realizowane na stanowisku objętym konkursem:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Filharmonii Kaliskiej, w tym: realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów,

 2. dyrygowanie orkiestrą symfoniczną Filharmonii Kaliskiej, a także jej zespołami kameralnymi, dostosowanymi do programu działalności artystycznej,

 3. zarządzanie finansami i mieniem instytucji,

 4. reprezentowanie instytucji na zewnątrz,

 5. realizowanie zadań statutowych oraz współpraca ze środowiskami lokalnymi w zakresie
  kultury,

 6. inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu pozyskanie funduszy na
  działalność Filharmonii Kaliskiej, innych niż dotacje organizatora.

 1. Wymagania wobec kandydatów i sposób ich udokumentowania.


  1. Warunkiem przystąpienia kandydata do Konkursu na stanowisko dyrektora naczelnego
   i artystycznego Filharmonii Kaliskiej jest doręczenie oferty - w terminie i na adres
   podany w ogłoszeniu - oraz spełnienie następujących kryteriów formalnych:

  1. Wymagania obowiązkowe wobec kandydata:

   1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. wykształcenie na kierunku dyrygentura: wyższe muzyczne drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

   3. ma udokumentowane, co najmniej 3–letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, wynikające z:

 • zatrudnienia w instytucji artystycznej i/lub

 • kierowania fundacją lub stowarzyszeniem, których podstawowym celem jest prowadzenie działalności kulturalnej w dziedzinie muzyki i/lub

 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie muzyki i/lub

 • kierowania zespołem lub realizacji autorskich projektów w zakresie muzyki na podstawie umów cywilnoprawnych.

 1. posiada znajomość problematyki związanej z działalnością muzyczną instytucji artystycznych,

 2. posiada wiedzę w zakresie przepisów prawnych dotyczących instytucji kultury, zarówno branżowych, jak i finansowych,

 3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

 4. korzysta z pełni praw publicznych,

 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi,

 8. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 141)

 9. terminowe złożenie kompletu dokumentów.

  1. Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe):

 1. ukończenie kursów bądź studiów podyplomowych z zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, bądź organizacji i zarządzania,

 2. znajomość co najmniej jednego języka obcego,

 3. doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych,

 4. znajomość zagadnień z zakresu realizacji zamówień publicznych w kulturze.

  1. Oferty, składane przez osoby przystępujące do konkursu, muszą zawierać:

 1. pisemne zgłoszenie udziału w konkursie wraz z uzasadnieniem decyzji kandydowania na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej,

 2. pisemne opracowanie koncepcji organizacyjno–finansowej działalności Instytucji oraz program jej działania na sezon 2021/2022 i cztery następne,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopię lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku dyrektora,

 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

 7. kserokopie lub odpisy świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub/oraz
  zaświadczenie o zatrudnieniu lub/oraz oświadczenie o prowadzeniu działalności
  gospodarczej, w którym zostanie podany NIP lub/oraz kserokopie umów
  cywilnoprawnych poświadczających staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi w myśl przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 289),

 10. od osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, wymagane jest ponadto dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

 11. oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że wszystkie przedłożone przeze mnie kserokopie dokumentów są zgodne z oryginałami”.

 1. List motywacyjny, wszystkie oświadczenia, koncepcja organizacyjno–finansowa działalności Instytucji oraz program działania powinny być podpisane własnoręcznie przez zgłaszającego się do udziału w konkursie.

 2. Do oferty mogą zostać załączone: kopie materiałów bądź wydruki dokumentujące
  zrealizowane projekty w zakresie muzyki (np. recenzje, opinie, rekomendacje),
  a także kopie dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymogów
  dodatkowych.


 1. Składanie ofert.

1. Oferty, w zamkniętych kopertach, bądź w innych opakowaniach uniemożliwiających wgląd do zawartości przez osoby nieuprawnione, opatrzonych dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA FK”, należy składać lub przesyłać na adres: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz w terminie do 30 kwietnia 2021 (włącznie).

 1. O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data jej doręczenia do Urzędu Miasta Kalisza.

 1. Informacje dodatkowe.


1.

Warunkiem dopuszczenia kandydata do konkursu jest złożenie kompletnej oferty.

2.

W przypadku składania kopii dokumentów, Komisja Konkursowa może zwrócić się do kandydata o przedłożenie – do wglądu – oryginałów.

3.

Informacje dot. warunków organizacyjno–finansowych działalności Filharmonii Kaliskiej można uzyskać w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu
(tel. 062/ 50 49 700 lub 703, ul. Kościuszki 1A, e-mail: wksit@um.kalisz.pl).

4.

Rozpatrzenie ofert i wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora nastąpi najpóźniej
w terminie do 31 sierpnia 2021 roku.

5.

Postępowanie konkursowe będzie przebiegać w trzech etapach. W I etapie Komisja: dokona oceny złożonych ofert pod względem spełnienia przez kandydatów wymagań określonych
w ogłoszeniu konkursowym, sprawdzi kompletność złożonych ofert i zakwalifikuje
kandydatów do II etapu konkursu. W II etapie odbędą się indywidualne spotkania
kandydatów z Komisją, po zakończeniu których komisja zakwalifikuje kandydatów do kolejnego etapu. W III etapie, kandydaci odbędą, w wyznaczonym terminie, próby
z orkiestrą Filharmonii Kaliskiej.

6.

O dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do kolejnych etapów Konkursu, kandydaci będą powiadamiani indywidualnie w formie pisemnej. Kandydaci zakwalifikowani do II,
a następnie III etapu postępowania otrzymają ponadto informacje o terminie i miejscu indywidualnych spotkań z Komisją oraz pracy z Orkiestrą.

7.

  Nieobecność kandydata na spotkaniu z Komisją będzie równoznaczna z jego rezygnacją
  z udziału w kolejnym etapie.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego konkursu jest Miasto Kalisz
w imieniu którego działa organ wykonawczy - Prezydent Miasta Kalisza. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w BIP Urzędu Miasta Kalisza: www.bip.kalisz.pl – zakładka „Nabór”

Czytaj więcej »

Odeszła Pani BOGUSŁAWA WRÓBLEWSKA Zasłużony Członek SPAM

27 lutego 2021 roku, zaopatrzona Sakramentami Świętymi, odeszła do Pana

BOGUSŁAWA WRÓBLEWSKA

MUZYK, PEDAGOG

PODHARCMISTRZ


Czytaj więcej »

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

8 marca
Piękniejsza od kwiatów natury
Najczulsza Matka Żona
Dobrocią przenosi góry
Uśmiechem każdego przekona

Już raj był bez niej pusty
A z nią niestraszna pustynia
Na lata chude, tłuste
Radości każdej przyczyna

Piękniejszej połowie naszej muzycznej społeczności Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet od zauroczonej, brzydszej połowy Zarządu
Czytaj więcej »

Szanowni Państwo,


Bardzo serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i liczną obecność podczas webinaru

„Sztuka czy usługa? Dzieło czy zlecenie?”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskich

Artystów Muzyków. Do dzisiaj obejrzało go ponad 1000 osób.

Dziękujemy niezwykle licznym i aktywnym dyskutantom na czacie, w szczególności

dyrektorowi Filharmonii Łódzkiej, panu Tomaszowi Bębnowi za merytoryczne uwagi.

Serdecznie dziękujemy:

Pani Monice Karwaszewskiej za przygotowaną prezentację oraz za to, że zechciała podzielić

się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, a także odpowiedzieć na pytania internautów;

Pani Małgorzacie Chmurzyńskiej za przygotowanie i prowadzenie webinaru;

Panu Maciejowi Chwale za realizacja streaming'u, nagłośnienie i oświetlenie.

Zapraszamy na kolejne przedsięwzięcia naszego Stowarzyszenia.


www.spa-m.pl

Link do webinaru: https://youtu.be/9TaRZyKFh4U  

Czytaj więcej »

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M