Sąd Najwyższy kwestionuje rolę pojedynczego członka orkiestry w tworzeniu dzieła

Sąd Najwyższy kwestionuje rolę pojedynczego członka orkiestry w tworzeniu dzieła

„Pojedynczy członek orkiestry nie tworzy dzieła” – takim oto stanowiskiem miał kierować się Sąd Najwyższy, wydając orzeczenie dotyczące umów o dzieło zawieranych z artystami-muzykami, wykonawcami utworów muzycznych. Tak to zostało przedstawione w artykule „Rzeczypospolitej” z 11.01.2017. Stwierdzenie to poraża stanowczością w negowaniu tego, czym jest muzyka – jako jedna z dziedzin sztuki, którą ludzkość od zawsze uznaje za trwałą zdobycz swej najwyższej kultury duchowej. Trudno w momencie, gdy nie mamy jeszcze dostępu do tekstów orzeczeń oraz ich uzasadnień, podejmować merytoryczną polemikę. Mamy bowiem świadomość, że na razie dysponujemy tylko „przekazem publicystycznym”, choć jest on wystarczająco niepokojący poprzez sposób, w jaki Sąd Najwyższy jest gotów traktować wykonawstwo muzyczne, a w ślad za tym - rolę artystów-muzyków wykonawców. W żaden sposób nie możemy się z tym zgodzić. Wystarczy przywołać tu Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994, w której w Rozdziale 11 „Prawa pokrewne”, w Oddziale I „Prawa do artystycznych wykonań”, w Art. 85 ust. 2 jest napisane:


Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania”.


Z estetyki i teorii dzieła muzycznego, sformułowanej przez najwybitniejsze autorytety światowej humanistyki, a sankcjonowanej przez wszystkie cywilizowane narody, wiadomo, że dla zaistnienia utworu muzycznego potrzebne jest jego artystyczne wykonanie (powstanie wykonania). Powstanie wykonania to obszar twórczej aktywności artystów-muzyków wykonawców. Powołani są oni do tego, by na drodze artystycznego działania stworzyć dźwiękową postać dzieła muzycznego (w sposób twórczy przyczynić się do powstania wykonania). Innymi słowy, by na podstawie stworzonego przez kompozytora dzieła (najczęściej jest to partytura) wykreować jego artystyczny – dźwiękowy kształt, bo w takiej formie dzieło muzyczne trafia do odbiorcy – poprzez powstanie wykonania. Cytowana ustawa tak właśnie ujmuje sprawę artystycznych wykonań, m.in. tych, w których biorą udział pojedynczy członkowie orkiestry: instrumentaliści, którzy w sposób twórczy przyczyniają się do powstania wykonania.


W opisywanej sprawie jej przedmiotem są umowy z artystami-muzykami wykonawcami, kwestionowane przez ZUS jako umowy o dzieło. Nie wiemy, jak w nich zostały zapisane warunki, zapewne mogą tam być pewne niejednoznaczności. Umowy te, jak to wiadomo z praktyki, bywają różne, a w swej nieprecyzyjności mogą powodować różnego rodzaju wątpliwości w ich interpretacji. Dlatego powinny one być właściwie sformułowane. W sposób dobitnie wyraźny nazwane z podaniem repertuaru i przede wszystkim powołujące się na Ustawę o prawie autorskim.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków po pozyskaniu stosownych dokumentów (uzasadnienie orzeczenia), przygotuje oficjalne nasze stanowisko oraz wnioski do komisji legislacyjnych, zajmujących się doskonaleniem powszechnie obowiązującego prawa, m. in. o przepisy, które w sposób niebudzący wątpliwości będą określały funkcję artystów-wykonawców w odniesieniu do regulacji fiskalnych, ubezpieczeniowych, społecznych i socjalnych.


W imieniu ZG Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków

Jan Popis

Prezes
Czytaj więcej »

"KOLĘD-O-GRANIE" Polskie Kolędy i Pastorałki

 "KOLĘD-O-GRANIE" Polskie Kolędy i Pastorałki 
28 stycznia 2017 r., godz. 18.00
Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami", ul.Grochowska 288
Kwartet AMOK

Czytaj więcej »

"KOLĘD-O-GRANIE" Polskie Kolędy i Pastorałki

 "KOLĘD-O-GRANIE" Polskie Kolędy i Pastorałki 
22 stycznia 2017 r., godz. 20.00
Kościół Św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55
Kwartet AMOK

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

11 stycznia swoje 88 urodziny obchodzi wybitna skrzypaczka, założycielka SPAM - Wanda Wiłkomirska

Wanda Wiłkomirska 11 stycznia obchodzi 88 urodziny. Jest członkiem założycielem SPAM, była członkiem ZG i zarządu Sekcji Solistów. Jest jedną z najsłynniejszych polskich skrzypaczek, znakomitą kontynuatorką tradycji muzycznych rodu Wiłkomirskich. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w piątym roku życia u ojca, Alfreda Wiłkomirskiego – skrzypka i chórmistrza. Po ukończeniu w 1947 r. z odznaczeniem studiów w klasie Ireny Dubiskiej w PWSM w Łodzi, doskonaliła swe umiejętności pod kierunkiem Ede Zathureczky'ego w AM w Budapeszcie, u Eugenii Umińskiej i Tadeusza Wrońskiego w Warszawie oraz u Henryka Szerynga w Paryżu. Jest laureatką czterech międzynarodowych konkursów skrzypcowych: w Genewie, Budapeszcie, Konkursu Bachowskiego w Lipsku oraz Konkursu im. H.Wieniawskiego w Poznaniu. Wanda Wiłkomirska była obecna na estradach m.in. Stanów Zjednoczonych, prawie wszystkich krajów europejskich, Japonii, Nowej Zelandii i Ameryki Południowej. Jest uznana za jedną z czołowych skrzypaczek XX wieku. Grała na skrzypcach Petrusa Guarneriusa (Wenecja 1734r.) Nagrywała dla EMI, Deutsche Gramophon, Polskich Nagrań, Philipsa, Hungarotonu i innych wytwórni płytowych, dokonując licznych prawykonań, m.in. koncertów skrzypcowego Grażyny Bacewicz , Ekspresji Tadeusza Bairda, Dialogów Augustyna Blocha, koncertów skrzypcowych Zbigniewa Bargielskiego i Zbigniewa Bujarskiego, Capriccia Krzysztofa Pendereckiego, utworów kompozytorów niemieckich. W 1983 przyjęła profesurę w Hochschule fur Musik w Mannheim-Heidelbergu. Odtąd praca pedagogiczna stała się jej pasją. Prowadziła, kursy mistrzowskie uczestniczyła w pracach jury międzynarodowych konkursów skrzypcowych m.in. w Londynie,Moskwie, Paryżu, Poznaniu, Monachium, Hanowerze i Tokio. Byłą profesorem klasy skrzypiec w Sydney Conservatory of Music.
Z okazji urodzin składamy Pani Wandzie Wiłkomirskiej życzenia zdrowia, wszelkiego dobra i pomyślności na dalsze lata!
Czytaj więcej »

10 stycznia 1914 urodził się prof.Franciszek Wesołowski Nestor polskich teoretyków muzyki.

10 stycznia 1914 urodził się prof.Franciszek Wesołowski Nestor polskich teoretyków muzyki. Należał do grona Członków Honorowych SPAM. Był Wiceprezesem Zarządu Głównego w latach 1965 -1977 i 1974-1988, pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Jako przedstawiciel SPAM brał udział w pracach Komisji Ustrojowo-Programowej Szkolnictwa Artystycznego. Był również organistą, kompozytorem, pedagogiem, znawcą muzyki dawnej, autorem wielu popularnych podręczników do muzyki, propagatorem kultury muzycznej. Od 1939 członek Związku Walki Zbrojnej, a później Armii Krajowej. Doctor honoris causa Akademii Muzycznej w Łodzi, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy, jest laureatem nagrody II i I st. Ministra Kultury i Sztuki.

Prof. Franciszek Wesołowski, badacz wszystkich dziedzin teorii muzyki, stworzył nowoczesną literaturę podręcznikową do nauki zasad muzyki, harmonii, kontrapunktu, kształcenia słuchu, nauki o skalach i polskim folklorze muzycznym. W podręcznikach Profesora wykład teoretyczny ilustrowany przykładami żywej muzyki zawiera bezcenne dla nauczyciela i ucznia precyzyjnie opracowane wskazówki metodyczne. W swoich licznych artykułach, których opublikował ponad 70, referatach i wykładach w kraju i za granicą, wiele uwagi poświęcił problemom wykonawstwa muzycznego, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości organowej, a także muzyki fortepianowej oraz wokalistyki. W centrum zainteresowań prof. Wesołowskiego znajdowały się również szeroko przez niego analizowane zagadnienia praktyki wykonawczej, w tym zwłaszcza muzyki baroku oraz barokowej teorii afektów.

Czytaj więcej »

7 stycznia swoje 94 urodziny obchodził prof. Juliusz Pietrachowicz, puzonista solista, członek – założyciel SPAM

7 stycznia swoje 94 urodziny obchodził prof. Juliusz Pietrachowicz, puzonista solista, członek – założyciel SPAM, uhonorowany Złotą Odznaką stowarzyszenia, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, laureat nagrody III st. Ministra Kltlury i Sztuki za działalność dydaktyczno – wychowawczą. 
Laureat II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych w 1951 r. w Berlinie oraz nagrody International Trombone Association. W latach 1958-1974 uczył gry na puzonie w Państwowym Liceum Muzycznym w Warszawie oraz równolegle w PWSM w Łodzi (1959-1974). Od 1963 związany z AMFC w Warszawie w 1973 r. został mianowany docentem, a w 1988 – profesorem. Od 1975 roku jako juror brał udział w wielu konkursach i przesłuchaniach krajowych i zagranicznych (m.in. Monachium, Vercelli, Praha). Jest autorem programów nauczania gry na puzonie w szkołach muzycznych I-II st., wykładał na kursach metodycznych dla nauczycieli. Był pierwszym wykonawcą dedykowanych Mu utworów na puzon. Dokonał nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia. Jest autorem publikacji Czynność organów zadęcia w procesie formowania dźwięku na puzonie 1984r.

Z okazji 94 urodzin składamy Panu Profesorowi życzenia zdrowia, wszelkiego dobra i pomyślności na dalsze lata!

Czytaj więcej »

Szlagiery sprzed Ery

Szlagiery sprzed Ery


9 stycznia 2017, godz. 18:00 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski 
ul. Leszczyńskiego 23, Lublin

Wstęp wolny
Czytaj więcej »

Relacja filmowa z Jubileuszu SPAM

Rozdanie nagród - https://youtu.be/RnMeXET-Eiw
Referat programowy- 

Prezentacja osiągnięć- część I, strona www  - 

Prezentacja strony www o prof.Dubiskiej -

Czytaj więcej »

Odszedł prof. MICHAŁ BRISTIGER

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 16 grudnia 2016 r. odszedł prof. MICHAŁ BRISTIGER - wybitny intelektualista, muzykolog, autor licznych prac naukowych oraz inicjator projektów badawczych. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych.
 
W latach 1962-1965 członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, w latach 1965-1968 - sekretarz; członek-założyciel Sekcji Pedagogów, Teoretyków i Pisarzy Muzycznych oraz członek jej zarządu.
 
W 1967 r. otrzymał został uhonorowany Złotą Odznaką SPAM
 
                                             Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków 
Czytaj więcej »

Sprawozdania z działalności Kół i Oddziałów SPAM

23 Kwietnia odbędzie się XVII Zwyczajny Zjazd Delegatów SPAM. Z naszej strony można pobrać formularze sprawozdania za działalność Koła/Oddziału za lata 2012- 2016 (dział: o Stowarzyszeniu/ Dokumenty).
Czytaj więcej »

Benefity członkowskie

DYSKOGRAFIA IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO

Dopuszczalny poziom dźwięku
w mieszkaniu - rozwiązania prawne, przykładowe sprawy

Orfeusz dla Piotra Sałajczyka

Leksykony SPA-M